Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)HAZİNEYE DEVREDİLEN TAŞINMAZLAR ( Satışı Yapılmamış Başka Kurum ve Kuruluşlara Tahsis Edilmemiş ve Devredilmemiş Olanların Mülkiyeti Bu Kanunun Yayımı Tarihinden İtibaren Üç Ay İçinde Karayolları Genel Müdürlüğe Devredileceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7687

K. 2012/8820

T. 9.7.2012

• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerekirken Hazine Adına Tesciline Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )

• HAZİNEYE DEVREDİLEN TAŞINMAZLAR ( Satışı Yapılmamış Başka Kurum ve Kuruluşlara Tahsis Edilmemiş ve Devredilmemiş Olanların Mülkiyeti Bu Kanunun Yayımı Tarihinden İtibaren Üç Ay İçinde Karayolları Genel Müdürlüğe Devredileceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )

• KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerekirken Hazine Adına Tesciline Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )

6001/m.22

5018/m.Geç.12

ÖZET : Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 22.maddesinin ( 1 ) nolu bendi "Genel Müdürlük, görev alanına giren her türlü karayolunun yapımı, geliştirilmesi, çevresinin korunması ve düzenlenmesi ve/veya tesislerin yapımı için gerekli taşınmazları kamulaştırma yetkisine sahiptir" hükmünü ve aynı Yasa`nın Geçici 1. maddesinin ( 5 ) nolu bendi ise "Genel Müdürlüğün mülkiyetinde iken 5018 sayılı Kanunun Geçici 12. maddesi gereğince Hazineye devredilen taşınmazlardan satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların mülkiyeti, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe devredilir" hükmünü içermekte olup, bu yasal düzenlemeye göre kamulaştırılan taşınmazın davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi gerekirken, Hazine adına tesciline hükmedilmesi, doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

1-2942 Sayılı Yasanın ( 4650 Sayılı Yasayla değişik ) 11. maddesinin ( f ) bendi uyarınca arazi niteliğindeki taşınmaz malın kamulaştırma ( değerlendirme ) tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir üzerinden bilimsel yöntemle kamulaştırma bedeli tespit edilir.

Yargıtay uygulamalarına göre, dikkate alınması gereken özel bir neden veya yanlış bulunmadığı takdirde ciddi istatistiki bilgilere dayandığı bilinen gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünün münavebeye alınacak ürünler için değerlendirme yılına ilişkin ortalama verilerin ( dekar başına verim, üretim gideri ve toptan satış fiyatı ) değerlendirmeye esas alınması gerekir. Dairenin geri çevirme kararı üzerine dosyaya getirtilen veri listesine göre kavunun üretim gideri 770 TL iken hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda 795 TL alınması suretiyle düşük kamulaştırma bedeli saptanmış olması,

2-13.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 22.maddesinin ( 1 ) nolu bendi "Genel Müdürlük, görev alanına giren her türlü karayolunun yapımı, geliştirilmesi, çevresinin korunması ve düzenlenmesi ve/veya tesislerin yapımı için gerekli taşınmazları kamulaştırma yetkisine sahiptir" hükmünü ve aynı Yasa`nın Geçici 1. maddesinin ( 5 ) nolu bendi ise "Genel Müdürlüğün mülkiyetinde iken 5018 sayılı Kanunun Geçici 12. maddesi gereğince Hazineye devredilen taşınmazlardan satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların mülkiyeti, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe devredilir" hükmünü içermekte olup, bu yasal düzenlemeye göre kamulaştırılan taşınmazın davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi gerekirken, Hazine adına tesciline hükmedilmesi,

3-Davacı idare davada vekil ile temsil edildiği halde davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davalı tarafa iadesine, 09.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube