Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E: 2012/21033

K: 2012/25216

T: 06.12.2012

* EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HACZİ ( Haczi Kabil Olduğu - Emekli İkramiyesinin Aylık ve Ödenek Niteliği Bulunmadığı/İstirdat Davası )

* İSTİRDAT DAVASI ( Emekli İkramiyesinin Haczedilebileceği - İstirdat Davası )

* AYLIK VE ÖDENEK NİTELİĞİ ( İstirdat Davası - Emekli İkramiyesinin Haczi Kabil Unsurlardan Olduğunun Gözetileceği )

* HACZEDİLEBİLİRLİK ( İstirdat Davası - Emekli İkramiyesinin Haczedilebileceği ) 5510/m.82, 83

ÖZET: İstirdat davası, emekli ikramiyesinin anılan kanun ve maddelerde gösterilen kayıt ve sınırlandırmalara tabi tutulmaksızın tamamının haczi kabildir. Emekli Sandığınca şartları oluştuğunda toptan ve bir defada ödenmekte olan emekli ikramiyesi, gelir, aylık ve ödenek niteliğinde olmadığı gibi, bu paranın haczedilemeyeceği yönünde herhangi bir hükümde bulunmamaktadır.

DAVA: Dava dilekçesinde 10.387,67 TL`nin istirdaden 18.01.2011 tarihinden işleyecek yasal faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili dilekçesinde; davalıların murisi H.Ç. aleyhine davalı tarafça 2.İcra Müdürlüğünün 2006/4501 sayılı dosyası ile başlatılan takip devam ederken borçlunun vefat ettiğini, alacaklının murisin emekli ikramiyesine haciz talebinde bulunduğunu ve haciz yapıldığını, İcra Hukuk Mahkemesinde açtıkları davanın kabul edilerek haczin kaldırıldığını, bu kez alacaklının terekeye karşı yürütüleceği beyanı ile emekli ikramiyesi üzerinde haciz talebinde bulunularak paranın tahsil edildiğini, davacıların mirası reddettiğini, ancak emekli ikramiyesinin haczedilemeyeceğini belirterek, 10.378,67 TL`nin istirdaden tahsilini talep etmiştir. Davalı, yargılamaya katılmamış, cevap dilekçesi vermemiştir. Mahkemece; emekli ikramiyesi ve emekli maaşının Yargıtay Kararlarına göre hak sahibi kişilere verildiğini, bunların terekeye dahil haklardan olmadığını, mirasbırakanın malvarlığına dahil olmayan bu konuda ölüme bağlı tasarrufta bulunma hakkı da olmadığını, bu nedenle yasaya aykırı olarak haczedilen bu tür istirdat davası ile geri istenebileceğini belirterek, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmü, davacı vekili temyiz etmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 1, 2, 4.maddelerine göre 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olanların, bu kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının a, b, c bendi kapsamından sigortalı olarak kabul edileceğinin belirtildiği dikkate alındığında ve 5510 sayılı Kanunun 93.maddesine göre; "bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri 88. maddeye göre takip ve takibi gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Emekli Sandığınca şartları oluştuğunda toptan ve bir defada ödenmekte olan emekli ikramiyesi, anılan madde kapsamında sayılan gelir, aylık ve ödenek niteliğinde olmadığı gibi, bu paranın haczedilemeyeceği yönünde gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse İİK.nun 82 ve 83.maddesinde herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır. Bu durumda, emekli ikramiyesinin anılan kanun ve maddelerde gösterilen kayıt ve sınırlandırmalara tabi tutulmaksızın tamamının haczi kabildir. Akademik incelemeler ve Yargıtay İçtihatlarının da ışığındaki gelişmeler neticesinde emekli ikramiyesinin haczinin caiz olduğu açıktır. 5510 sayılı Kanunun 17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanunun 56.maddesi ile değişik 93. maddesinin birinci fıkrasına göre, bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri 88.maddeye göre takip ve takibi gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Emekli Sandığınca şartları oluştuğunda toptan ve bir defada ödenmekte olan emekli ikramiyesi, anılan madde kapsamında sayılan gelir, aylık ve ödenek niteliğinde olmadığı gibi, bu paranın haczedilemeyeceği yönünde gerek 5510 sayılı Kanunda, gerekse İİK.`nun 82 ve 83.maddelerinde herhangi bir hükümde bulunmamaktadır. Bu durumda emekli ikramiyesi, kayıt ve sınırlamalara tabi tutulmaksızın tamamının haczi kabildir. (Yargıtay 12.H.D. 23.02.2010 gün ve 2010/2308 E.- 4023 K.), (Yargıtay 19.H.D. 01.12.2005 gün ve 2005/6586 E.- 1935 K.) Mahkemece, yukarıda açıklanan hususlar gözönünde bulundurulmaksızın, yanılgılı düşünce ve yazılı gerekçe ile davanın kabulü doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 06.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube