Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/730
K. 2011/16467
T. 22.9.2011
• TAKSİTLE ÖDEME ( Taksitlerden Biri Zamanında Ödenmezse Sürelerin Yeniden İşlemeye Başlayacağı - İlk Taksit Tarihinden İtibaren 6 Ayı Aşkın Süre İşlem Yapılmadığından Zamanaşımı İtirazının Kabul Edileceği )
• ZAMANAŞIMI ( Taksitle Ödemede Taksitlerden Biri Zamanında Ödenmezse Sürelerin Yeniden İşlemeye Başlayacağı )
• TAKSİTLERDEN BİRİNİN ZAMANINDA VERİLMEMESİ ( Sürenin Kaldığı Yerden Devam Edeceği - İlk Taksit Tarihinden 6 Ayı Aşkın Süre İşlem Yapılmadığından Zamanaşımı İtirazının Kabul Edileceği )
2004/m.71/1, 111
ÖZET : İlk taksit tarihinden 6 ayı aşkın süre işlem yapılmadığından zamanaşımı itirazının kabulüne karar verilmesi gerekir. 
 
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : 
 
KARAR : İİK.nun 71/1.maddesi uyarınca borçluya borcu ödemesi konusunda süre verilmiş olması halinde ödeme taahhüdü süresince zamanaşımı işlemez. 
 
İİK.nun taksitle ödeme başlıklı 111.maddesi son fıkrasında ise; "Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder" düzenlemesine yer verilmiştir. 
 
Taksitlendirme sözleşmesinde ödemeyi ikiye ayırmak gerekir. Birincisi İİK.nun 111.maddesinin 1. ve 2.fıkralarında düzenlenen borçlunun yasal hakkından doğan taksitlendirme, ikincisi ise, alacaklının kabulüne bağlı olan taksit sözleşmesi ile yapılan taksitlendirmedir. 
 
Somut olayda taraflar arasında düzenlenen 22.02.2010 tarihli sözleşme, İİK.nun 111.maddesinin 3.fıkrası kapsamında taksit sözleşmesi niteliğindedir. Sözleşme gereğinin yerine getirildiğinden söz edilebilmesi için sözleşmede belirtilen taksit dönemi içinde alacaklı yanca ödemenin beyan edilmesi ve tahsil harcının yatırılması gerekir. Ancak bu suretle aynı maddenin son fıkrası hükmünün uygulanması mümkün olabilir. Takip dosyasında borçlu yanca icra dosyasına para yatırıldığına dair makbuz bulunmadığı gibi alacaklının da taksit konusu tutarı haricen aldığına ilişkin bir beyanı ve tahsil harcı yatırıldığına ilişkin makbuza rastlanmamıştır. 
 
Bu durumda ilk taksit tarihi olan 22.3.2010 tarihinden itibaren İİK.nun 111/son maddesi uyarınca süreler yeniden işlemeye başlayacağından ve bu tarihten itibaren 6 ayı aşkın bir süre dosyada işlem yapılmadığından zamanaşımı itirazının kabulüne karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 
 
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 22.09.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube