Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Hacizli Evin Satış İlanı

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/24448

K. 2011/5227

T. 1.4.2011

• HACİZLİ EVİN SATIŞ İLANI ( Dubleks Ev/Satış İlanının Mahalli Gazetede Yapılmasının Yeterli Olduğu - Her Yöreden Alıcısı Çıkabilecek Otel Fabrika Gibi Yüksek Değerli Yerlerin Türkiye Genelinde Yayımlanan Gazetede Yapılacağı )

• SATIŞ İLANI ( Her Yöreden Alıcısı Çıkabilecek Otel Fabrika Gibi Yüksek Değerli Yerlerin Türkiye Genelinde Yayımlanan Gazetede Yapılacağı - Hacizli Dubleks Ev/Satış İlanının Mahalli Gazetede Yapılmasının Yeterli Olduğu )

2004/m. 114/2

ÖZET : İİK.’nun 114/2 maddesi gereğince ilanın şekli, arttırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra müdürlüğünce tarafların menfaatine uygun olacak şekilde takdir ve tayin olunur. Satışa konu yer, dubleks bir evden ibarettir. Açıklanan özellikleri gözetildiğinde, bu taşınmazın satış ilanının mahalli gazetede yapılması yeterlidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK.’nun 114/2 maddesi gereğince ilanın şekli, arttırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra müdürlüğünce tarafların menfaatine uygun olacak şekilde takdir ve tayin olunur. Her olayda, taşınmazın takdir oluan kıymeti ve niteliği gözetilerek satış memurunun ilanla ilgili kararı, hakimlikçe denetlenecek ve sonucuna göre bir karar verilecektir. Somut olayda, satışa konu yer, toplam 55.000 TL değerinde, dubleks bir evden ibarettir. Açıklanan özellikleri gözetildiğinde, bu taşınmazın satış ilanının mahalli gazetede yapılması yeterli olup, memurun işlemi İİK.’nun 114/2 maddesine uygundur. Yerleşik Dairemiz içtihatlarına göre, ilanın tirajı yüksek ve Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede yapılması hususu, her yöreden alıcısı çıkacak nitelikteki otel, fabrika gibi yüksek değerli yerler zorunlu olup, somut olaydaki taşınmazın değeri de dikkate alındığında bu davayı emsal teşkil etmez. O halde şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 01.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube