Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)MİRASTA DENKLEŞTİRMEYE İLİŞKİN DAVALARDA GÖREV ( Müddeabihin Değerine Göre Belirleneceği - Davalılara Yapılan Kazandırma Tutarı Tespit Edilmeden ve Denkleştirme Değeri Belirlenmeden Görevli Mahkemenin Belirlenemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/7967

K. 2011/10933

T. 20.6.2011

• DENKLEŞTİRME TALEBİ ( Yapılan Kazandırmalarla İlgili Talebin - Mirasta Denkleştirmeye İlişkin Davalarda Görev Müddeabihin Değerine Göre Belirleneceği )

• MİRASTA DENKLEŞTİRMEYE İLİŞKİN DAVALARDA GÖREV ( Müddeabihin Değerine Göre Belirleneceği - Davalılara Yapılan Kazandırma Tutarı Tespit Edilmeden ve Denkleştirme Değeri Belirlenmeden Görevli Mahkemenin Belirlenemeyeceği )

• GÖREV ( Mirasta Denkleştirmeye İlişkin Davalarda Görev Müddeabihin Değerine Göre Belirleneceği )

• ÖLEN EŞİYLE BİRLİKTE YAŞADIKLARI EV VE EV EŞYALAR ( Kendisine Özgülenmesine İlişkin İsteğinin T.M.K.nun 652. Md.sine Dayandığı - Tefrik Edilip Bu Talep Yönünden Görevsizlikle Dosyanın Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )

• EV VE EV EŞYALARIN KENDİSİNE ÖZGÜLENMESİ İSTEMİ ( İsteğinin T.M.K.nun 652. Md.sine Dayandığı - Tefrik Edilip Bu Talep Yönünden Görevsizlikle Dosyanın Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )

4721/m.652,669

ÖZET : Yapılan kazandırmalarla ilgili talebin denkleştirmeye ilişkin olduğu kabul edildiği halde, bu isteğin Sulh Hukuk Mahkemesi`nin görevine girdiği belirtilerek bu sebeple reddine karar verilmiştir. Mirasta denkleştirmeye ilişkin davalarda görev, müddeabihin değerine göre belirlenir. Bahsi geçen davalılara yapılan kazandırma tutarı tespit edilmeden ve denkleştirme değeri belirlenmeden, isteğin Sulh Hukuk Mahkemesi`nin görevine girdiğinden bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Davacının, ölen eşiyle birlikte yaşadıkları ev ve ev eşyalarının kendisine özgülenmesine ilişkin isteğinin Türk Medeni Kanunu`nun 652. maddesine dayandığı anlaşıldığı ve mahkemece de bu şekilde vasıflandırdığı halde, tefrik edilip bu talep yönünden görevsizlikle dosyanın görevli Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının. Marmara Ereğlisi Kargaburun yolu mevkiindeki ölen kocasına ait taşınmazlarla ilgili ve dava dışı kişilere ait taşınmazlara ilişkin temyiz itirazları yersizdir.

2-) Davacı, mirasbırakanın sağ iken, mirasçısı olan kardeşleri davalılar Metin, Tekin ve Nilgün`e karşılık almaksızın kazandırmada bulunduğunu, Tekin`in sigorta primlerini ödediğini, Metin`e her ay periyodik olarak harçlık verdiğini, Nilgün`ün de borçlarını ödeyerek onu borçtan kurtardığını ileri sürerek, bu adları geçen davalılara açıklanan yolla karşılıksız olarak yapılan kazandırmaların miras paylarına mahsuben olduğunu ileri sürerek, mirasçıların, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaların denkleştirmeyi sağlamak üzere iade edilmesini istemiş, mahkemece, bu davalılara yapılan kazandırmalarla ilgili talebin denkleştirmeye ( T.M.K. madde 669/1 ) ilişkin olduğu kabul edildiği halde, bu isteğin Sulh Hukuk Mahkemesi`nin görevine girdiği belirtilerek bu sebeple reddine karar verilmiştir. Mirasta denkleştirmeye ilişkin davalarda görev, müddeabihin değerine göre belirlenir. Bahsi geçen davalılara yapılan kazandırma tutarı tespit edilmeden ve denkleştirme değeri belirlenmeden, isteğin Sulh Hukuk Mahkemesi`nin görevine girdiğinden bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

3-) Davacının, ölen eşiyle birlikte yaşadıkları ev ve ev eşyalarının kendisine özgülenmesine ilişkin isteğinin Türk Medeni Kanunu`nun 652. maddesine dayandığı anlaşıldığı ve mahkemece de bu şekilde vasıflandırdığı halde, tefrik edilip bu talep yönünden görevsizlikle dosyanın görevli Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana geri verilmesine, 20.6.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube