Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Hangi Önlemlerin Alındığı ve Hangi Önlemlerin Alınmadığı ve Alınan Önlemlere Davacı İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Şekilde İncelenerek Kusurun Aidiyeti ve Oranı Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Olmayacak Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/15974

K. 2010/7315

T. 22.6.2010

• MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( İşyerinin Niteliğine Göre İşyerinde Alınması Gereken Önlemlerin Neler Olduğu ve Hangi Önlemlerin Alındığı ve Hangi Önlemlerin Alınmadığı ve Alınan Önlemlere Davacı İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Şekilde İncelenmesi Gerektiği )

• İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Hangi Önlemlerin Alındığı ve Hangi Önlemlerin Alınmadığı ve Alınan Önlemlere Davacı İşçinin Uyup Uymadığı Gibi Hususlar Ayrıntılı Şekilde İncelenerek Kusurun Aidiyeti ve Oranı Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Olmayacak Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği )

• KUSUR İNCELEMESİ ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Bilirkişi Kuruluna Olayı İnceletmek Gerektiği - Kusur Oranları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Anılan Maddede Öngörülen Koşulları Taşımayan Kusur Raporuna Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )

4857/m.77

ÖZET : İş kazası sonucu ölüm nedeniyle tazminat davalarında, İş Kanunu`nun 77. maddesinde öngörülen koşullar dikkate alınarak işyerinin niteliğine göre, işyerinde alınması gereken önlemlerin neler olduğu, hangi önlemlerin alındığı, hangi önlemlerin alınmadığı, alınan önlemlere davacı işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı şekilde incelenerek kusurun aidiyeti ve oranı hiçbir kuşku ve duraksamaya yer olmayacak şekilde tespit edilmelidir. Bu nevi davalarda, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişi kuruluna olayı inceletmek gerekir. Kusur oranları arasındaki çelişki giderilmeden, anılan maddede öngörülen koşulları taşımayan kusur raporuna dayanarak hüküm kurulması hatalıdır.

DAVA : Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle maddi tazminat talebinin reddine, 150.000.00-TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi ve davacılar vekilince de duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 22.06.2010 günü tayin edilerek taraflara çağrı kâğıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacılar vekili ile davalılardan Onur ve Sefer vekili geldiler. Diğer davalı A ... Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. adına kimse gelmedi:

Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi B. Mustafa Şimşek tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Dava 24.07.2007 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece iş kazasında davacının % 20, davalı işverenin % 70, davalılar Onur ile Sefer`in % 5`er oranında kusurlu olduğuna ilişkin kusur bilirkişi raporu karar esas alınmak suretiyle, davacının maddi tazminat isteminin reddine, manevi tazminat isteminin ise kısmen kabulüne karar verilmiş ve bu karar süresinde davacı ve davalı avukatı tarafından temyiz edilmiştir.

Zararlandırıcı olaya maruz kalan işçinin, davalı A ... Alüminyum San. Tic. A.Ş.`de operatör olarak çalışırken görevli olduğu makinede filtre değişimi sırasında sızan yağın alev alması ile yanarak öldüğü dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

İnsan yaşamının kutsallığı çerçevesinde işveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartlan sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanunu`nun 77. maddesinin açık buyruğudur.

Olayla ilgili olarak ceza yargılaması sırasında düzenlenen 14.10.2008 tarihli kusur bilirkişi raporunda ölen işçinin 1. derecede kusurlu, kazanın meydana geldiği folyo bölümünün yöneticisi ve uzmanı olana sanıkların ise 2. derecede ve 3. derecede kusurlu olduklarının belirtildiği ve bu rapor esas alınarak ceza davasının sonuçlandırıldığı, dava konusu olayla ilgili olarak sigorta müfettişinin raporunda ölenin bağışlanmaz kusurundan söz ettiği dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Mahkemece hükme esas alanının 04.02.2009 tarihli bilirkişi raporunda ise davacının % 20, davalı işverenin % 70, davalılar Onur ile Sefer`in % 5`er oranında kusurlu bulunduğu görülmektedir. Oysa, hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda; bilirkişiler, İş Kanunu`nun 77. maddesinin öngördüğü koşulları göz önünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde saptamadıkları anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, kusur raporunun, İş Kanunu`nun 77. maddesinin öngördüğü koşullan içerdiği giderek hükme dayanak alınacak nitelikte olduğu söylenemez.

Bu duruma göre kusurun aidiyeti ve dağılımı açısından aynı olay nedeniyle farklı değerlendirmelerinin bulunduğu ortadadır. Hal böyle olunca mahkemece kusur raporlan arasındaki çelişki giderilmeden 04.02.2009 tarihli kusur raporu esas alınarak yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olmuştur.

Yapılacak iş; işçi sağlığı-iş güvenliği konularında uzman ehil bilirkişi kuruluna konuyu yukarıda açıklandığı biçimde yeniden inceletmek, verilen rapor dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilerek kusur raporlan arasındaki çelişki giderilmek ve sonuca göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın ve özellikle, kusur raporlan arasındaki çelişki giderilmeksizin, inandırıcı güç ve nitelikte olmayan, 77. maddenin öngördüğü koşullan içermeyen 04.02.2009 tarihli kusur raporunun hükme dayanak almak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozmanın niteliğine göre tarafların sair yönlere ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, davacı ile davalılardan Onur, Sefer yararına takdir edilen 750.00.-YTL duruşma avukatlık parasının karşılıklı olarak birbirlerine yükletilmesine temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 22.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube