Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Eda Hükmünü İhtiva Edecek Şekilde Tespit Edilen Miktarların Taraflara Ödenmesinin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2961

K. 2012/4836

T. 11.7.2012

• SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Eda Hükmünü İhtiva Edecek Şekilde Tespit Edilen Miktarların Taraflara Ödenmesinin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )

• ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - İcra Mahkemesinin Sıra Cetvelinde Hukuka Uygun Olmayan Kısımları Göstererek Sıra Cetvelinin İptaline Karar Vermekle Yetinmesi Gerektiği )

• İCRA MAHKEMESİNİN EDA HÜKMÜ İÇEREN KARARI ( Tespit Edilen Miktarların Taraflara Ödenmesinin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı - Sıra Cetvelinin İptali İstemi )

2004/m.142

ÖZET : Şikayet, sıra cetvelinin iptali istemine ilişkindir. Sıra cetveline yönelik şikayetlerde İcra Mahkemesi, sıra cetvelinde hukuka uygun olmayan kısımları göstererek sıra cetvelinin iptaline karar vermekle yetinmelidir. Somut olayda, mahkemece bu ilke gözetilmeyerek eda hükmünü ihtiva edecek şekilde, tespit edilen miktarların taraflara ödenmesinin hüküm altına alınması doğru olmamıştır.

DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.

Temyize konu karar niteliği gereği duruşmaya tabi olmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Şikayetçiler vekili asıl ve birleşen şikayette, şikayet olunanların alacaklı olduğu ilamlı takip dosyasında kendi hacizleri dikkate alınmadan ödeme yapıldığını, sonrasında şikayet olunanlar vekilinin 87.000,00 TL`sinin iade edildiği ancak bakiye miktarların iade edilmediğini, müvekkillerinin alacaklı olduğu ilamlı takibe konu dava tarihinin daha önceki tarihli olduğunu, buna rağmen sıra cetvelinde müvekkillerinin alacaklı olduğu dosyadaki haczin sonraki tarihli olduğundan bahisle alacağa ikinci sırada yer verildiğini ileri sürerek, asıl şikayet kapsamında şikayet edilenlerin iade etmedikleri miktarın iadesine ve birleşen şikayet kapsamında sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Şikayet olunanlar vekili asıl ve birleşen şikayette, müvekkillerinin alacaklı olduğu takip dosyasındaki haczin kesinleşme tarihinin daha önce olduğu, sıra cetveline konu paranın icra veznesine girdiği tarih itibariyle şikayetçilerin ihtiyati hacizlerinin kesinleşmediğinden hacze iştirak edemeyeceğini, yapılan işlemlerin doğru olduğunu savunarak, şikayetlerin reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, şikayetçilerin alacaklı olduğu dosyadaki haciz tarihinin şikayet olunanların alacaklı olduğu dosyadaki haciz tarihinden sonra olmasına rağmen, şikayetçilerin alacağının dayanağı olan ilama ilişkin dava tarihinin daha önce olduğundan garame kurallarının uygulanması gerektiği, şikayet olunanların iade etmesi gereken miktarın kendilerine yapılacak ödemeden mahsup edileceği, bu hususun birleşen şikayet kapsamında değerlendirildiği gerekçesiyle, asıl şikayet hakkında karar verilmesine yer olmadığına, birleşen şikayet kapsamında sıra cetvelinin iptaline, mevcut paranın garameten paylaştırılmasına, 64.126,00 TL`nin şikayetçilere, 22.874,00 TL`nin de şikayet olunanlara ödenmesine karar verilmiştir.

Kararı, şikayet olunanlar vekili temyiz etmiştir.

1 ) Şikayet, sıra cetvelinin iptali istemine ilişkindir. Sıra cetveline yönelik şikayetlerde İcra Mahkemesi, sıra cetvelinde hukuka uygun olmayan kısımları göstererek sıra cetvelinin iptaline karar vermekle yetinmelidir. Somut olayda, mahkemece bu ilke gözetilmeyerek eda hükmünü ihtiva edecek şekilde, tespit edilen miktarların taraflara ödenmesinin hüküm altına alınması doğru olmamıştır. Öte yandan şikayet olunanlar vekilinin 29.06.2012 havale tarihli dilekçesi ile sunduğu şikayetçilerin takibine konu ve sıra cetvelinde değerlendirmeye alınmış Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2007/430 esas, 2010/489 karar sayılı ve 30.12.2010 tarihli ilamının Yargıtay Yüksek 4. Hukuk Dairesi`nin 2011/4215 esas, 2012/6119 karar sayılı ve 10.04.2012 tarihli ilamıyla bozulduğu dosya kapsamından anlaşıldığından, bu hususun da değerlendirilmesi bakımından hükmün bozulması gerekmiştir.

2 ) Bozma neden ve şekline göre, şikayet olunanlar vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, şikayet olunanlar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayet olunanlar yararına BOZULMASINA, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube