Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) TİCARİ DAVA ( İtirazın İptali Davası - İşbölümü İtirazı Nedeniyle Verilen Kararların 10 Gün İçinde Tahrik Edilip Edilmediğinin Görev Nedeniyle Resen İncelenmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4912

K. 2012/6101

T. 17.10.2012

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İşbölümü İtirazı Nedeniyle Verilen Kararların 10 Gün İçinde Tahrik Edilmesi Gerektiği )

• TİCARİ DAVA ( İtirazın İptali Davası - İşbölümü İtirazı Nedeniyle Verilen Kararların 10 Gün İçinde Tahrik Edilip Edilmediğinin Görev Nedeniyle Resen İncelenmesi Gerektiği )

• İŞ BÖLÜMÜ İTİRAZI ( Nedeniyle Verilen Kararların 10 Gün İçinde Tahrik Edilmesi Gerektiği - İtirazın İptali Davası )

• GÖNDERME KARARININ SÜRESİNDE TAHRİKİ ( İtirazın İptali Davası - İşbölümü İtirazı Nedeniyle Verilen Kararların 10 Gün İçinde Tahrik Edilip Edilmediğinin Görev Nedeniyle Resen İncelenmesi Gerektiği )

1086/m.193

ÖZET : Dava, itirazın iptali istemidir. Davalı kooperatifin ticaret şirketi olması ve davanın niteliği itibariyle ticari dava olup, davaya bakma görevinin Asliye Ticaret Mahkemesi`nin görevinde bulunması gerekçesiyle, iş bölümü itirazının kabulüne, istek halinde karar kesinleştiğinde dosyanın yetkili ve görevli Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi`ne gönderilmesine dair verilen karar üzerine dosya Asliye Ticaret Mahkemesi`ne gönderilmiş, mahkemece, işbölümü itirazı nedeniyle verilen kararların 10 gün içinde tahrik edilmesi gerektiği, davacının yüzüne karşı verilen kararın 10 günlük süre geçtikten sonra tahrik edildiği, bu durumun görev nedeniyle re`sen incelenmesi gerektiği gerekçesiyle, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin ortağı olduğunu, inşaatların ilerlememesine rağmen sürekli olarak ödeme talep edilmesi nedeniyle kooperatif ortaklığından ayrılmak zorunda kaldığını, bir çok kez ödemelerin iadesi talep edildiği halde kooperatifin ödemeye yanaşmadığını, başlatılan icra takibine de haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın ticari dava niteliğinde olup, görevli ve yetkili mahkemenin Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesi olduğunu, davacının talep ettiği miktarla kooperatif kayıtlarının tutmadığını savunarak, dosyanın Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesi`ne gönderilmesini, aksi takdirde davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davalı kooperatifin ticaret şirketi olması ve davanın niteliği itibariyle ticari dava olup, davaya bakma görevinin Kadıköy Asliye Ticaret Mahkemesi`nin görevinde bulunması gerekçesiyle, iş bölümü itirazının kabulüne, istek halinde karar kesinleştiğinde dosyanın yetkili ve görevli Kadıköy Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi`ne gönderilmesine dair verilen kararın davalı vekili tarafından vekalet ücreti yönünden temyizi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi`nin 01.03.2011 tarih 2009/8963 Esas, 2011/2055 Karar sayılı kararı ile onanmasına karar verilmiş, onama kararı üzerine dosya Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi`ne gönderilmiş, mahkemece, işbölümü itirazı nedeniyle verilen kararların HUMK`un 193/son maddesi gereğince 10 gün içinde tahrik edilmesi gerektiği, davacının yüzüne karşı verilen kararın 10 günlük süre geçtikten sonra 28.05.2009 tarihinde tahrik edildiği, bu durumun görev nedeniyle re`sen incelenmesi gerektiği gerekçesiyle, davanın HUMK`nun 193/son maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, alınması gereken harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 17.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube