Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yabancı Para Cinsinden Alacağın Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Türk Parası Karşılığının İstenebileceği )

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/1389

K. 2008/4760

T. 21.10.2008

• HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT ( Yabancı Para Cinsinden Alacağın Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Türk Parası Karşılığının İstenebileceği )

• YABANCI PARA CİNSİNDEN ALACAK ( Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Türk Parası Karşılığının İstenebileceği - Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat )

• TÜRK PARASI KARŞILIĞININ İSTENMESİ ( Yabancı Para Cinsinden Alacağın Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Türk Parası Karşılığının İstenebileceği - Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat )

• TRAFİK KAZASI SONUCU HASAR ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat - Yabancı Para Cinsinden Alacağın Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Türk Parası Karşılığının İstenebileceği )

818/m. 83

ÖZET : Dava, haksız fiil nedeniyle tazminat talebine ilişkindir. Davacı, yabancı plakalı aracın trafik kazası sonucu uğradığı zararın yabancı para olarak tahsilini istemiştir. Yabancı para alacaklarının vade veya fiili ödeme günündeki Türk Lirası karşılığı istenebilir. Somut olayda davacı, yabancı para üzerinden tespit edilen alacağının, fiilen ödeme tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası karşılığını isteme hakkına sahiptir. Açıklanan hususlar göz önünde tutulmadan tazminatın Euro olarak tahsiline karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı A Sigorta A.ş ve davalı E. İstanbul Sey. Taş. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı E. İstanbul Sey. Taş. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı davalı Mustafa idaresinde bulunan aracın müvekkiline ait araca çarpması nedeniyle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 7.269.66 Euro tazminatın kaza tarihinden kamu bankalarınca bir yıl vadeli Euro mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı üzerinden davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiş; 15.05.2006 tarihli dilekçesi ile talebini 11.742 Euro olarak ıslah etmiştir.

Davalı E.İstanbul Sey. Taş. Tic. Ltd. Şti. vekili, kazanın Almanya`da meydana geldiğini, yurtdışında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle karşı tarafın zararının karşılanması için A. Anonim Türk Sigorta A.Ş.`nin Uluslararası Motorlu Taşıt Sigortası bulunduğunu, sorumluluğunun Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu`na ait olduğunu, davanın reddini savunmuştur.

Diğer davalılar duruşmalara katılmamış, savunma yapmamıştır.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulü ile 9.400 Euro zararın davalılardan sigorta şirketi poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere ve davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davalı sigorta şirketi yönünden dava tarihinden, diğer davalılar yönünden 15.02.2005 olay tarihinden kamu bankalarında bir yıl vadeli Euro mevduatına uygulanan faizin uygulanmasına karar verilmiş, hüküm davalı A. Sigorta A.Ş. ve davalı E. İstanbul Sey. Taş. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, temyiz eden davalılar vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Mahkemece davacı tarafın aracında meydana gelen hasar bedelinin belirlenmesi için ekspertiz raporu alınmış ve dava dilekçesinde ekspertiz ücreti de tazminata dahil edilerek dava açılmıştır. Ancak davanın açılmasından önce yapılan delil tespitine ilişkin masraflar yargılama giderlerinden sayılır. Bu itibarla davacı tarafından ödenen delillerin tespitine yönelik ekspertiz ücretinin yargılama giderlerine ilave edilerek hüküm kurulması gerekirken, tazminata dahil edilerek faiz uygulanması doğru görülmemiştir.

3- Dava haksız fiilden kaynaklanan zararın tazmini istemine ilişkindir. Davacı dava dilekçesi ile yabancı plakalı aracın trafik kazası sonucu uğradığı zararın yabancı para olarak tahsilini istemiş, mahkemece tazminatın Euro olarak tahsiline karar verilmiştir. Ancak B.K.`nun 83/son maddesi, sözleşmeden veya sözleşme dışı bir nedenden kaynaklanmış olmasına göre bir ayırım yapmaksızın, vadesinde ödenmeyen yabancı para borcunun, vade veya fiili ödeme günündeki Türk Lirası karşılığının istenebileceğini hüküm altına almıştır. Somut olayda davacı, Euro üzerinden miktarı saptanan alacağının, kendisine fiilen ödeneceği tarihteki kur değeri üzerinden Türk Lirası karşılığını isteme hakkına sahiptir. Bu durumda, mahkemece Euro cinsinden belirlenen tazminatın olay tarihinden davalı sigorta için temerrüde düşülmüş ise, temerrüt tarihinden, temerrüde düşürülmemiş ise, dava tarihinden işleyecek faizi ile birlikte ödeme tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası olarak tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde Euro olarak tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz eden davalılar vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar A. Anonim Türk Sigorta A.Ş. vekili ve davalı E. İstanbul Sey. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı A. Sigorta A.Ş ve davalı E. İstanbul Sey. Taş. Tic. Ltd. Şti.`ne geri verilmesine, 21.10.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube