Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TESPİTE İTİRAZ ( Taraflar Aynı Olmakla Beraber Dayanılan Tapu Kayıtları Kısmen Farklı ve Ayrıca Taşınmazların Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Davanın ve Verilen Kararın Konusu Olmadığından Kesin Hükümden Söz Edilemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/19

K. 2005/2521

T. 20.3.2005

• TESPİTE İTİRAZ ( Taraflar Aynı Olmakla Beraber Dayanılan Tapu Kayıtları Kısmen Farklı ve Ayrıca Taşınmazların Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Davanın ve Verilen Kararın Konusu Olmadığından Kesin Hükümden Söz Edilemeyeceği )

• KESİN HÜKÜM ( Taraflar Aynı Olmakla Beraber Dayanılan Tapu Kayıtları Kısmen Farklı ve Ayrıca Taşınmazların Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Davanın ve Verilen Kararın Konusu Olmadığından Kesin Hükümden Söz Edilemeyeceği )

1086/m.237

ÖZET : Dava tesbite itiraz talebidir. Somut olayda taraflar aynı olmakla beraber dayanılan tapu kayıtları kısmen farklı ve ayrıca taşınmazların Asliye Hukuk Mahkemesine ait davanın ve verilen kararın konusu olmadıkları getirtilen dosyasının incelenmesinden anlaşılmaktadır. Bu durumda kesin hükmün varlığından söz edilemeyeceğinden iddia ve savunma doğrultusunda toplanan ve toplanacak deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre bir karar vermek gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tesbite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine ilişkin verilen hüküm davacı vekili tarafından süresi içinde duruşma istekli olarak temyiz edilmiş ise de, dava konusu taşınmazın Yargıtay duruşması için gerekli tebligat masrafları ödenmediğinden duruşma isteminin masraf yönünden reddi ile incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilerek dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı tapu kayıtlarına ve kadastro öncesi sebebe dayanarak, genel kadastro sonucu davalılar adına oluşan tapu kaydının iptal ve tescili isteğiyle dava açmıştır. Mahkemece davanın kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, 139 ada 26, 27 ve 29 nolu parsellerin daha önce taraflar arasında görülüp sonuçlanan Yomra Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/59 esas sayılı dosyasında davaya konu edilip, verilen kararın ( 16.10.2002 tarih 2001/59-2002/86 karar sayılı ) Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşmesine, kesin hükmün kamu düzeni ile ilgili olmakla, mahkemece re`sen nazara alınacağına, kesin hükmün varlığı halinde uyuşmazlığın kesin hüküm kuralı uyarınca çözümlenmesi gerektiğine, mahkemece bu yönler gözetilerek yazılı olduğu üzere karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik görülmemesine ve kararda yazılı diğer gerekçelere göre yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile bu parsellerle ilgili usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA,

2-140 ada 6 ve 9, 137 ada 9 nolu parsellerle ilgili hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince; Mahkemece söz konusu parsellerle ilgili davanın dahi kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmiş ise de, varılan sonuç dosya içeriğine ve toplanan delillere uygun düşmemektedir. Usulün 237.maddesine nazaran kesin hükmün varlığından söz edilebilmesi için tarafların aynı olması yanında dava konusunun ve dava sebebinin de aynı olması gerekir. Somut olayda taraflar aynı olmakla beraber dayanılan tapu kayıtları kısmen farklı ve ayrıca taşınmazların Asliye Hukuk Mahkemesine ait davanın ve verilen kararın konusu olmadıkları getirtilen dosyasının incelenmesinden anlaşılmaktadır. Bu durumda kesin hükmün varlığından söz edilemeyeceğinden iddia ve savunma doğrultusunda toplanan ve toplanacak deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre bir karar vermek gerekirken değerlendirmede yanılgıya düşülerek yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması doğru değildir.

SONUÇ : Davacının temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile 137 ada 9 ve 140 ada 6 ve 9 nolu parsellere hasren hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine, 20.03.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube