Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TEMERRÜT ( Konut Yapılandırma Bedeli Adı Altında Bankaca Alınan Masrafın İadesi Talebi/Dava Açılmadan Önce Davalı Bankaya İhtarname Gönderilmediğinden ya da Takipte Bulunulmadığından Bankanın Temerrüde Düşmediği - Bu Davanın Açılması İle Bankanın Temerrüde Düştüğü )

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/27769

K. 2013/4213

T. 22.2.2013

• KONUT YAPILANDIRMA BEDELİ ADI ALTINDA MASRAF TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ( Kredi Sözleşmesinin Davalı Banka Tarafından Matbu Olarak Hazırlandığı - Sözleşmede Borç Yapılandırmadan ya da Yapılandırma Bedeli Adı Altında Kesinti Yapılacağından Söz Edilmediği/Masrafın Geri Alınacağı )

• KESİNTİLERİN YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN FAİZ TALEP EDİLEMEYECEĞİ ( Davalı Bankaya Dava Açılmadan Önce İhtarname Gönderildiğine ya da Hakkında İcra Takibinde Bulunulduğuna Dair Delil Olmadığı - Davalı Açılan Dava İle Temerrüde Düştüğünden Dava Tarihinden Faize Hükmedileceği )

• YAPILANDIRMA BEDELİ ADI ALTINDA MASRAF TALEP EDİLEMEYECEĞİ ( Sözleşmede Borç Yapılandırmadan ya da Yapılandırma Bedeli Adı Altında Kesinti Yapılacağından Söz Edilmediği - Kredi Sözleşmesinin Davalı Banka Tarafından Matbu Olarak Hazırlandığı )

• FAİZ ( Banka Tarafından Konut Yapılandırma Bedeli Adı Altında Masraf Tahsil Edilemeyeceği/Davalı Banka Açılan Dava İle Temerrüde Düştüğünden Dava Tarihinden Faize Hükmedileceği - Dava Açılmadan Önce Davalı Bankaya İhtarname Gönderilmediğinden ya da Takipte Bulunulmadığından Temerrüde Düşmediği )

• TEMERRÜT ( Konut Yapılandırma Bedeli Adı Altında Bankaca Alınan Masrafın İadesi Talebi/Dava Açılmadan Önce Davalı Bankaya İhtarname Gönderilmediğinden ya da Takipte Bulunulmadığından Bankanın Temerrüde Düşmediği - Bu Davanın Açılması İle Bankanın Temerrüde Düştüğü )

5411/m. 144

4077/m. 10, 14

Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik/m. 6, 7

ÖZET : Kredi sözleşmesi davalı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan bazı kısımların rakam, isim ve adres yazılarak doldurulmuştur. Sözleşmede borç yapılandırmadan ya da yapılandırma bedeli adı altında kesinti yapılacağından söz edilmemektedir. Kredinin yeniden yapılandırılması sırasında sözleşmede yer almayan şekilde konut yapılandırma bedeli adı altında davacıdan masraf tahsil edilmesi hukuka aykırıdır. Davalıya dava açılmadan önce ihtarname gönderildiğine ya da hakkında icra takibinde bulunulduğuna dair iddia ve delil yoktur. Davalı açılan bu dava ile temerrüde düştüğünden faize dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre,

SONUÇ: Yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 138,60 TL. kalan harcın temyiz edenden alınmasına, H.U.M.K.`nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 22.02.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

YEREL MAHKEME İLAMI

T.C.

GÖLCÜK

1. ASLİYE HUKUK ( TÜKETİCİ ) MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/233

KARAR NO: 2012/476

DAVA TARİHİ: 02/05/2012

KARAR TARİHİ: 19/09/2012

Davacı vekili tarafından açılan yapılandırma bedelinin iadesi davasının yargılaması sonucunda:

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, faizlerin düşmesi üzerine krediyi iki kez yeniden yapılandırdığını ancak bu işlemler sırasında yeniden yapılandırma bedeli adı altında birinci yapılandırmada 1.655,00 TL, ikinci yapılandırmada ise 938,00 TL kesinti yapıldığını, bunun 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine aykırı olduğunu ileri sürerek 2.593,00 TL`nin kesintinin yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili 02.06.2012 havale tarihli cevap dilekçesinde özetle; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu`nun 144`üncü maddesi uyarınca bankanın davaya konu kesintileri yapma hakkı bulunduğunu, bu hususa sözleşmede ve bilgi formunda yer verildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER: Taraflar arasında akdedilen konut kredisi sözleşmesi ile sözleşme öncesi bilgi formu celp edilmiştir.

GEREKÇE: Taraflar arasında tarihsiz, 120 ay vadeli, 60.000,00 TL bedelli konut kredisi sözleşmesi imzalandığı, bilahare faizlerin düşmesi nedeniyle davacının 27.08.2009 ve 10.11.2010 tarihli talepleri ile kalan kredi borcunun yeniden yapılandırıldığı, davalı bankanın adı altında 27.08.2009 tarihinde 1.655,00 TL, 10.11.2010 tarihinde 938,00 TL kesinti yaptığı, davanın, kesinti toplamı 2.593,00 TL`nin iadesine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun`un 10`uncu maddesine, 5582 S. K.`nun 24`üncü maddesi ile eklenen, başlıklı B fıkrasına göre konut finansmanı kuruluşları, tüketicilere sözleşme öncesinde kredi veya finansal kiralama işlemleri ile ilgili genel bilgiler vermek ve tüketiciye teklif ettikleri kredi veya finansal kiralama sözleşmesinin koşullarını içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek zorundadır. Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan sözleşmenin geçersizdir. Bilgi formunun 21.11.2007 tarihinde imzalanmış, kredi sözleşmesine ise tarih atılmamış olması karşısında bu kurala riayet edilip edilmediği belirlenememiştir.

4077 S. K.`nun 10/B maddesinin 13`üncü bendine göre, tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir. Her iki durumda da konut finansmanı kuruluşu, vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. 14`üncü bende göre de, faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın % 2`sini geçemez.

Somut olay bu hükümler çerçevesinde ele alındığında; 2.593,00 TL`nin, davacıdan, kredinin iki kez yeniden yapılandırılması nedeniyle adı altında alındığı sabittir. Lakin 4077 S. K.`da borç yapılandırmadan söz edilmemektedir. Borç yapılandırma, 29 Eylül 2007 tarih ve 26658 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir. Anılan yönetmelikte, borç yapılandırma halinde komisyon alınacağına ilişkin bir hüküm yoktur.

Bundan başka, yönetmeliğin 7`nci maddesine göre konut finansmanı sözleşmesinde yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerde tüketicinin yazılı izni alınır. 6`ncı maddeye göre ise 7`nci maddede belirtilen yazılı onay alınmadan önce, konut finansmanı kuruluşunca, yeniden finansman amacıyla konut finansmanı sözleşmesinde yapılan değişikliklerin tüketiciye nasıl yansıyacağına ilişkin karşılaştırmalı bilgi, tüketiciye yazılı olarak verilir. Davacıya verilen bilgi formunda konutun tapu bilgilerine ve aylık geri ödeme tutarına yer verilmemiştir.

4077 S. K.`nun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan biri bilgilendirme ve aydınlatılma hakkıdır. Bu kapsamda banka, kredi verdiğinde masraf, komisyon ve diğer tüm giderler dâhil olmak üzere çekilecek kredi tutarı, taksit miktarı, faiz oranı ve sabit aylık ödemeyi tüketiciye bildirmek durumundadır. Sözleşme yapılıp taksitler ödenmeye başlandıktan sonra faizlerdeki düşüş nedeniyle bankayı yapılandırmaya zorlamak hukuken mümkün değil ise de; serbest piyasa koşulları ve bankalar arası rekabet dikkate alındığında, kredi kullanan, krediyi tümüyle kapatarak başka bir bankadan daha uygun şartlarda kredi alabileceği için adı altında yeni bir uygulama gelişmiştir. Bankalar, mümkün olduğu kadar düşük oranda faiz ilanları yapmakta, daha sonra veya adı altında aldıkları ücretlerle faiz oranını dolaylı şekilde artırmaktadırlar. Eldeki davada, davalı banka, toplam 2.593,00 TL`lik kesintileri olarak belirtmiştir. Bilgi formunun 10`uncu maddesinde ve sözleşmenin 6`ncı maddesinde başlıkları altında bazı hususlara yer verilmiş ise de, kredinin yeniden yapılandırılması halinde yapılandırma bedeli alınacağına ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan kesintilerin sözleşmede dayanağı yoktur. Davalı banka, davacı tüketiciye, kesintinin mahiyetini ve yasal dayanağını net şekilde bildirmekle yükümlüdür. Kredi sözleşmesi ve bilgi formunun bu bilgileri içerdiğinden söz edilemez. Dolayısıyla davalı bankanın, adı altında kesintisi yapması yasaya aykırıdır. Aksi durum haksız şarttır.

Bu noktada haksız şart kavramı üzerinde durmak gerekir. 4077 S. K.`nun, 4822 S. K. değişik 6`ncı maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve hükmü, yine 4077 S. K.`nun 6 ve 31`inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7`nci maddesinde hükmü getirilmiştir.

Taraflar arasında akdedilen kredi sözleşmesi davalı banka tarafından matbu, standart olarak hazırlanıp boş olan bazı kısımların rakam, isim ve adres yazılarak doldurulmuştur. Sözleşmede borç yapılandırmadan ya da yapılandırma bedeli adı altında kesinti yapılacağından söz edilmemektedir. Dolayısıyla tüketici aleyhine olan ve tüketiciyi adı altında külfete sokan bir sözleşme hükmünün varlığı ve bu hükmün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığı ispat edilememiştir. Yapılandırma taleplerinin davacıdan geldiği ileri sürülebilir ise de; yüksek oranlı faiz indirimi fırsatlarını kaçırmamak için bankanın şart koşmasıyla davacının banka tarafından önceden hazırlanan belgeleri imzalamak ve meblağları ödemek zorunda kaldığı kabul edilmelidir. Başka bir deyişle, tüketici, faiz düşüşü nedeniyle elde edeceği kazancın, kesilecek konut yapılandırma bedelinden fazla olması nedeniyle kesintiye katlanmak durumunda kalmaktadır. Kimse, bu fırsatı kaçırmak istemez. Faiz indirimi nedeniyle zarara uğrayan bankanın, bu zararını, davaya konu meblağları tahsil ederek kapatmak niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Mahkememizce benzer konuda açılan dava ( 2011/405 esas, 2011/533 karar ), Yargıtay 13. Hukuk Dairesi`nin 08.03.2012 tarih, 2011/18437 esas ve 2012/5840 karar sayılı ilamı ile onanmıştır.

Sonuç olarak; kredinin yeniden yapılandırılması sırasında sözleşmede yer almayan şekilde konut yapılandırma bedeli adı altında davacıdan iki kez masraf tahsil edilmesi yasaya uygun düşmediği için davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davacı vekili, kesintilerin yapıldığı tarihten itibaren faiz işletilmesini talep etmiş ise de; muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla mütemerrit olur. Davalının dava açılmadan önce temerrüde düşürülebilmesi için ya usulüne uygun ihtarname keşide edilmeli veya davalı hakkında icra takibinde bulunulmalıdır. Davalıya dava açılmadan önce ihtarname gönderildiğine ya da hakkında icra takibinde bulunulduğuna dair bir iddia ve delil yoktur. Bu durumda davalının açılan iş bu dava ile temerrüde düştüğünün kabulü ve faize dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerektiği anlaşılmakla aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

Davanın kabulü ile 2.593,00 TL`nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine

Davacı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, 5411 sayılı Kanun`un geçici 13`üncü maddesi yollamasıyla, aynı Kanun`un 140`ıncı maddesi kapsamında ve harçtan muaf olduğundan, harç alınmasına yer olmadığına ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E: 2010/19-45, K: 2010/140, T: 10/03/2010 ) 400,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine ( A.A.Ü.T. m. 12/2 )

Davacı tarafından yapılan 52,30 TL ( 3,30 TL vekâlet harcı, 49,00 TL 7 tebligat ) yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, artan gider avansının H.M.K. Yönetmeliği`nin 47/1`inci maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde davacıya iadesine dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay`a temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu ve usulen anlatıldı. 19.09.2012  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube