Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)• ESKİ HALE GETİRME ( Tespitte Projeye Aykırı Tadilat ve İlavelerin - Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Hor Kullanımdan Kaynaklanan Zararın Tespit Edilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/7525

K. 2010/2309

T. 4.3.2010

• ESKİ HALE GETİRME ( Tespitte Projeye Aykırı Tadilat ve İlavelerin - Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Hor Kullanımdan Kaynaklanan Zararın Tespit Edilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• TESPİTTE PROJEYE AYKIRI TADİLAT VE İLAVELER ( Eski Hale Getirme İstemi - Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Hor Kullanımdan Kaynaklanan Zararın Tespit Edilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• KİRA SÖZLEŞMESİNDE YAPILACAK TADİLATLAR ( Eski Hale Getirilmesi Kararlaştırılmadığından Davalı Kullanım Amacına Uygun Olarak Yaptığı Tadilatlardan Sorumlu Tutulamayacağı/Hor Kullanımdan Kaynaklanan Hasardan Sorumlu Olduğu )

• HOR KULLANIM ( Kira Sözleşmesinde Yapılacak Tadilatların Eski Hale Getirilmesi Kararlaştırılmadığından Davalı Kullanım Amacına Uygun Olarak Yaptığı Tadilatlardan Sorumlu Tutulamayacağı/Hor Kullanımdan Kaynaklanan Hasardan Sorumlu Olduğu )

634/m.19

ÖZET : Davacı, dava dilekçesinde tahliye sonrası yapılan tespitte projeye aykırı tadilat ve ilavelerin eski hale getirilmesi için belirlenen bedelin tahsilini istemiştir. Davada dayanılan ve hükme esas alınan bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinde yapılacak tadilatların eski hale getirilmesi kararlaştırılmadığından davalı kullanım amacına uygun olarak yaptığı tadilatlardan sorumlu tutulamaz. Ancak davalı hor kullanımdan kaynaklanan hasardan sorumludur. Mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporundan belirlenen zararın ne kadarının ek ilavelerin eski hale getirilmesinden kaynaklandığı ne kadarının hor kullanımdan kaynaklandığı anlaşılamamaktadır. Mahkemece yapılacak iş bilirkişiden ek rapor alınarak hor kullanımdan kaynaklanan zararın tespit edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar davalılardan A. Ş. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 3000,-TL tamir süresince işleyecek kira, 4760.-TL projeye aykırı tadilatların eski hale getirilmesi ve kiralananın hor kullanımından kaynaklanan zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüyle 7796 -TL`nin davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Dosya kapsamına, toplanan delillere, delillerin mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de isabetsizlik olmadığına göre davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir,

2-)Davalı vekilinin projeye aykırı yapılan tadilatların eski hale getirilmesine ilişkin temyiz itirazlarına gelince; Davacı, dava dilekçesinde tahliye sonrası yapılan tespitte projeye aykırı tadilat ve ilavelerin eski hale getirilmesi için belirlenen bedelin tahsilini istemiştir. Davalı kiralananı kaba inşaat halinde kiraladığını davalının rızası ile eksikliklerin tamamlandığı bu sebeple istemin reddine karar verilmesini savunmuştur.

Davada dayanılan ve hükme esas alınan 1.1.1999 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu sözleşmeye göre kiralanan iyi durumda kuyumcu dükkânı olarak kiraya verilmiştir. Bunu dışında yapılan ilavelerin eski hale getirilmesi hususunda sözleşmede bir düzenleme bulunmamaktadır. Davacının tespit istemi üzerine 8.1.2008 tarihli mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporunda, kiralananın kullanım amacı doğrultusunda tadil ve dekore edildiği bu amaçla onaylı projesine aykırı olarak ön cephede itibaren 11.20 m mesafede bölme duvar ve kapı yapıldığı bu suretle teşkil edilen ön bölümde bazı değişikliklerin yapıldığı ve ilave yapılan duvar, betonarme perde, kapı, doğrama, dolap, WC, asma tavan, kablo, tesisat, kaplama vs, yapıldığı anlaşılmaktadır. Kira sözleşmesinde yapılacak tadilatların eski hale getirilmesi kararlaştırılmadığından davalı kullanım amacına uygun olarak yaptığı tadilatlardan sorumlu tutulamaz. Ancak davalı hor kullanımdan kaynaklanan hasardan sorumludur. Mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporundan belirlenen zararın ne kadarının ek ilavelerin eski hale getirilmesinden kaynaklandığı ne kadarının hor kullanımdan kaynaklandığı anlaşılamamaktadır. Mahkemece yapılacak iş bilirkişiden ek rapor alınarak hor kullanımdan kaynaklanan zararın tespit edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu sebeple bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda 2. bentte yazılı sebeplerle hükümün davalı yararına BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 4.3.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube