Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Köy Boşluğu Olduğu Anlaşılan Taşınmaz Hakkında Köy Tüzel Kişiliği Temsilcisi veya Hazinenin Katılımı Olmadığı Halde Yerel Mahkemece Köy Tüzel Kişiliği Hakkında Tescil Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3577

K. 2012/5909

T. 3.7.2012

• KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Köy Boşluğu Olduğu Anlaşılan Taşınmaz Hakkında Köy Tüzel Kişiliği Temsilcisi veya Hazinenin Katılımı Olmadığı Halde Yerel Mahkemece Köy Tüzel Kişiliği Hakkında Tescil Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )

• AKTİF DAVA EHLİYETİ ( İki Köylünün Açmış Oldukları Davada Köy Tüzel Kİşiliğinin Davaya Katılımı Olmadığı Halde Köy Tüzel Kişiliği Hakkında Tescil Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği/Köy Boşluğu Niteliğine Taşınmaz )

• TAŞINMAZIN KÖY BOŞLUĞU NİTELİĞİNDE OLMASI ( Değişik Köylülerin Üzerine Meyve Ağacı Diktiği ve Köylülerin Bu Ağaçların Meyvelerini Hersene Birlikte Topladığı - Tek Bir Kişinin Zilyetliğinin Bulunmadığı/Zilyetlikle Kazanımın Mümkün Olmadığı )

3402/m. 30/2

ÖZET : Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan davada, köy boşluğu olduğu anlaşılan dava konusu taşınmaz hakkında Köy Tüzel Kişiliği veya Hazinenin davaya katılımı olmadığı halde iki köylünün taşınmazın köyün özel malı olduğu iddiasıyla açmış oldukları davanın reddi gerekirken, davanın kabulü ile Köy Tüzel Kişiliği adına tescil kararı verilmesi hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay`ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; duruşma için belli edilen gün ve saatte temyiz eden davalılar S. T.vs. vekili geldi. Aleyhine temyiz istenilen karşı taraftan gelen olmadı. Gelenin yüzüne karşı duruşmaya başlandı. Sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmanın bittiği bildirildi. Süresi içinde inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

KARAR : Kadastro sırasında Göktaş Köyü 144 ada 4 parsel sayılı 1976,47 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz ölü oldukları belirtilerek kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle eşit paylarla Mehmet oğlu İsmail T. ve Mehmet oğlu Hüseyin T. adına tespit edilmiş; beyanlar hanesinde 3303 sayılı Yasa uyarınca gerekli belirtmeler yapılmıştır. Davacılar Mustafa Ç. ve Şükrü Ç., yasal süresi içinde çekişmeli taşınmazın köy boşluğu olduğu iddiasına dayanarak dava açmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne ve çekişmeli parselin Göktaş Köyü Tüzel Kişiliği adına tesciline karar verilmiş; hüküm davalılar Mustafa T., Sadık T. ve Sabri T. vekili tarafından temyiz edilmişitr.

Mahkemece çekişmeli taşınmazın köy boşluğu olduğu, üzerindeki meyve ağaçlarının köylüler tarafından dikilmiş olup, ağaçlardaki meyvelerin her yıl köylülerce toplandığı kabul edilerek karar verilmiş ise de mahkemenin kabul ve değerlendirmesi dosya içeriğine uygun bulunmamaktadır. Çekişmeli taşınmazın köy boşluğu olduğu anlaşılmaktadır. Köy boşluklarının mülkiyeti Hazineye aittir. Mülkiyeti Hazineye ait olan köy boşluklarının zilyetlikle kazanılması mümkün ise de, somut olayda çekişmeli taşınmaz üzerinde Köy Tüzel Kişiliği veya kendi adlarına edinme iradesi olmaksızın değişik köylülerce meyve ağaçları dikilip aşılandığı ve ağaçlardaki meyvelerin de her yıl köylülerce toplandığı anlaşılmaktadır. Köy Tüzel Kişiliği veya Hazinenin davaya katılımı yoktur. Olayda 3402 sayılı Kadastro Kanunu`nun 30/2. maddesince re`sen malik araştırması gerektiren bir durum da bulunmamaktadır. Köy Tüzel Kişiliği temsilcisi olmaksızın, iki köylünün köyün özel malı olduğu iddiası ile dava açmaları da mümkün bulunmamaktadır. Hal böyle olunca, davanın reddi yerine davanın kabulü ile Köy Tüzel Kişiliği adına tescile karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Davalılar vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, Yargıtay duruşması için belirlenen 900.00 TL vekalet ücretinin aleyhine temyiz olunan taraftan alınarak, duruşmada kendisini vekil ile temsil ettiren davalılara verilmesine, 03.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube