Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Liman Hizmeti Bedeline Dayalı Alacak Talebi/Davalının Şirket Temsilcisi Olarak Hareket Eden Dava Dışı Şahsa Ödeme Yaptığı - Davacının da İtiraz da Bulunmadığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/13758

K. 2010/109

T. 11.1.2010

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Liman Hizmeti Bedeline Dayalı Alacak Talebi/Davalının Şirket Temsilcisi Olarak Hareket Eden Dava Dışı Şahsa Ödeme Yaptığı - Davacının da İtiraz da Bulunmadığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )

• ŞİRKET TEMSİLCİSİNE HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Liman Hizmeti Bedeline Dayalı İtirazın İptali Davası/Davacının Dava Dışı Temsilcinin Yaptığı İşlemlere İtiraz Etmediği - Davanın Reddine Karar Verileceği )

• İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Liman Hizmeti Bedeline Dayalı İtirazın İptali Davası/Davanın Reddedildiği - Davalının Tazminat Talebi Hakkında Karar Verileceği )

2004/m.67

ÖZET : Davacı vekili, davalı şirketin müvekkilince verilen yükleme, navlun/liman hizmetlerine ilişkin bedelleri ödemediğini, tahsiline yönelik başlatılan takibin itiraz üzerine durduğunu ileri sürerek, itirazın iptalini ve inkar tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, dava konusu ödemenin dava dışı alıcı adına davacı şirket temsilcisine ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiş, % 40`tan aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatının tahsilini talep etmiştir. Davacının, davalının sevkiyatını gerçekleştirmesi için sözleşme yapılıp ifa edilirken şirket temsilcisi olarak hareket eden şahsa karşı çıkmadığı, istihdam eden veya yardımcı şahsı kullanan sıfatı ile iyi niyetli şahıslara karşı yaratılan görüntünün sonuçlarına katlanmak durumunda olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Karar bu yönüyle hukuka uygundur.

Davanın reddine karar verilmiş olmasına rağmen mahkemece, davalı tarafın tazminat istemi hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Denizcilik İhtisas Mahkemesi`nce verilen 31.01.2008 tarih ve 2005/261-2008/24 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muktedir Lale tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı şirketin müvekkilince verilen yükleme, navlun/liman hizmetlerine ilişkin bedelleri ödemediğini, tahsiline yönelik başlatılan takibin itiraz üzerine durduğunu ileri sürerek, itirazın iptalini ve inkar tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, dava konusu ödemenin dava dışı alıcı adına davacı şirket temsilcisi Anibal Başaran`a ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiş, % 40`tan aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatının tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davalının davacı temsilcisi Anibal Başaran vasıtasıyla satın alana yükü sevk etmek üzere ilişkiye girdiği, davacı ile yükleten davalı veya gönderilen arasında düzenlenmiş bir üst taşıma belgesinin olmadığı, sevkiyatta kullanılan konişmentolar da ise davacının herhangi bir sıfatla yer almadığı, bu nedenle davacının taşıma ücreti talep hakkının bulunmadığı, davalının yaptığı ödeme ile navlun ücretini ödediği, bu ödemeyi tekrar davacıya yapması gerekmediği, davacının navlun ücreti dışında bu sevkiyat dolayısıyla aracılık faaliyetinde bulunmuş olması halinde kararlaştırılan aracılık türünü ve gördüğü hizmetin kapsamını kanıtlamak zorunda olduğu, oysa davacının bu yönde somut iddia ve isteminin bulunmadığı, davacının davalının sevkiyatını gerçekleştirmesi için sözleşme yapılıp ifa edilir iken Anibal Başaran`ın temsilcisi olarak hareket etmesine karşı çıkmadığı, istihdam eden veya yardımcı şahsı kullanan sıfatı ile iyi niyetli şahıslara karşı yaratılan görüntünün sonuçlarına katlanmak durumunda olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görünmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Davalı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; Dava, yükleme, navlun/liman hizmetine ilişkin bedellerin tahsiline yönelik başlatılan takibe yapılan itirazın iptali istemine ilişkin olup, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olmasına rağmen mahkemece, davalı tarafın tazminat istemi hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın, davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 11.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube