Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) VEKİL ALEYHİNE DİSİPLİN PARA CEZASI (Borçlu Vekilinin İşbu Kararı Kötüniyetle Temyiz Ettiği Anlaşıldığından 6100 S.K. Md.368 Yollaması İle Yargıtay Tarafından 5.000,00 TL Disiplin Para Cezasına Karar Verildiği)

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/10759

K. 2012/27879

T. 25.09.2012

* VEKİL ALEYHİNE DİSİPLİN PARA CEZASI (Borçlu Vekilinin İşbu Kararı Kötüniyetle Temyiz Ettiği Anlaşıldığından 6100 S.K. Md.368 Yollaması İle Yargıtay Tarafından 5.000,00 TL Disiplin Para Cezasına Karar Verildiği)

* KÖTÜNİYETLE TEMYİZ (Borçlu Vekilinin Talebi Üzerine Mahkemece Yetki İtirazının Kabulüne Karar Verilmesine Rağmen Borçlu Vekilinin Kararı Kötüniyetle Temyiz Ettiği - İşbu Kararla Yargıtay Tarafından Vekil Aleyhine Disiplin Para Cezasına Hükmedildiği)

* VEKİLİN KARARI KÖTÜNİYETLE TEMYİZ ETMESİ (6100 S.K. Md.368 Yollaması İle Md.329/2 Gereğince Borçlu Vekilinin 5.000,00 TL Disiplin Para Cezası İle Cezalandırılmasına Yargıtayca İşbu Kararla Karar Verildiği)

* DİSİPLİN PARA CEZASI (Temyiz Talebinin Kötüniyetle Yapıldığı - Borçlu Vekilinin İşbu Kararı Kötüniyetle Temyiz Ettiği Anlaşıldığından 6100 S.K. Md.368 Yollaması İle Yargıtay Tarafından 5.000,00 TL Disiplin Para Cezasına Karar Verildiği)

* YARGITAY TARAFINDAN VERİLEN DİSİPLİN PARA CEZASI (Temyiz Talebinin Kötüniyetle Yapıldığı - İşbu Kararla Yargıtay Tarafından Vekil Aleyhine 5.000,00 TL Disiplin Para Cezasına Karar Verildiği)

6100/m.329/2, 368

ÖZET: Borçlu vekilinin talebi üzerine mahkemece yetki itirazının kabulüne karar verilmesine rağmen borçlu vekilinin kararı kötüniyetle temyiz ettiği anlaşıldığından, HMK`nun 368. maddesi yollaması ile 329/2. maddesi gereğince borçlu vekilinin takdiren 5.000,00 TL disiplin para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürdal Ergün tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 1) Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA),

2) HMK`nun 368. maddesi gereğince temyiz talebinin kötü niyetle yapıldığı anlaşılırsa, Yargıtay`ca 329. madde hükümleri uygulanır. Borçlu vekilinin talebi üzerine mahkemece yetki itirazının kabulüne karar verilmesine rağmen borçlu vekilinin kararı kötü niyetle temyiz ettiği anlaşıldığından,

SONUÇ: HMK`nun 368. maddesi yollaması ile 329/2. maddesi gereğince borçlu vekilinin takdiren 5.000,00 TL disiplin para cezası ile CEZALANDIRILMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube