Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kişinin Şeref Ve Saygınlığına Yönelik Açıklamalarla Menfaat Sağlama Suçu Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/13029

K. 2011/16083

T. 20.9.2011

• KİŞİNİN ŞEREF VE SAYGINLIĞINA YÖNELİK AÇIKLAMALARLA MENFAAT SAĞLAMA ( 5237 S.K.`da Şantaj Suçunu Oluşturduğu - 01.06.2005-29.06.2005 Tarihleri Arasında Bu Kapsamdaki Eylemlerin 5237 S.K.`da Yer Alan Md. 106/1. Son Cümlesindeki Tehdit Suçunu Oluşturduğu )

• ŞANTAJ ( Kişinin Şeref ve Saygınlığına Yönelik Açıklamalarla Menfaat Sağlama - 5237 S.K.`da Şantaj Suçunu Oluşturduğu/01.06.2005-29.06.2005 Tarihleri Arasındaki Eylemlerde 5237 S.K. Md. 106/1. Son Cümlesindeki Tehdit Suçunu Oluşturduğu )

• TEHDİT ( Kişinin Şeref ve Saygınlığına Yönelik Açıklamalarla Menfaat Sağlama - 5237 S.K.`da Şantaj Suçunu Oluşturduğu/01.06.2005-29.06.2005 Tarihleri Arasındaki Eylemlerde 5237 S.K. Md. 106/1. Son Cümlesindeki Tehdit Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kişinin Şeref ve Saygınlığına Yönelik Açıklamalarla Menfaat Sağlama - 5237 S.K.`da Şantaj Suçunu Ouşturduğu/01.06.2005-29.06.2005 Tarihleri Arasındaki Eylemlerde 5237 S.K. Md. 106/1. Son Cümlesindeki Tehdit Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )

5237/m.7, 106

ÖZET : Kişinin şeref ve saygınlığına yönelik açıklamalarla menfaat sağlama eyleminin yeni ceza yasasında şantaj suçu olarak tanımlanmadığı, dolayısıyla 765 Sayılı Ceza Yasasının yürürlükte olduğu tarih ile yeni Ceza Yasasının yürürlüğe girdiği 1.6.2005-29.6.2005 tarihleri arasında bu kapsamdaki eylemlerin yeni Ceza Yasası bakımından daha genel nitelikteki 106/1. fıkra son cümlesinde tanımlanan sair tehdit suçunu oluşturduğu ve 5237 Sayılı T.C.K.nın 7/2. maddesi hükmü de gözetilerek her iki Ceza Yasasının ilgili hükümleri karşılaştırılıp, sanık lehine olan yasa belirlendikten sonra hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5237 Sayılı T.C.K.107. maddesine 5377 SY ile 2. fıkranın eklendiği 29.6.2005 tarihine kadar "kişinin şeref ve saygınlığına yönelik açıklamalarla menfaat sağlama" eyleminin yeni ceza yasasında şantaj suçu olarak tanımlanmadığı, dolayısıyla 765 Sayılı Ceza Yasasının yürürlükte olduğu tarih ile yeni Ceza Yasasının yürürlüğe girdiği 1.6.2005-29.6.2005 tarihleri arasında bu kapsamdaki eylemlerin yeni Ceza Yasası bakımından daha genel nitelikteki 106/1. fıkra son cümlesinde tanımlanan sair tehdit suçunu oluşturduğu ve 5237 Sayılı T.C.K.nın 7/2. maddesi hükmü de gözetilerek her iki Ceza Yasasının ilgili hükümleri karşılaştırılıp, sanık lehine olan yasa belirlendikten sonra hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 3.2.2009 tarih ve 11-250/13 Sayılı kararında da açıklandığı üzere, C.M.K.nın 231/6-c maddesinde düzenlenen "giderilmesi gereken zarar" kavramının, somut, belirlenebilir maddi zarar olduğu, manevi zararı kapsamadığı, sanıkların, yüklenen eylemlerinden dolayı katılanı ne gibi somut bir zarara uğrattıkları açıklanmadan ve kanıtları gösterilmeden "Sanığın katılanın uğramış olduğu maddi ve manevi zararlarını gidermediği" şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle, hükümün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmamasına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanık M. S. müdafiinin ve katılan vekillerinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle hükümün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube