Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) İcra Memur Muamelesini Şikayet, Haczedilen Taşınmaz Üzerinde Yapılan Kıymet Takdiri Sırasında Borçlunun Haczi Öğrendiği

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/22895

K. 2013/2866

T. 30.1.2013

• İCRA MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET ( Meskeniyet Şikayetinin 2004 S.K. Md.16/1`de Öngörülen Yasal Yedi Günlük Süreden Sonra Olduğu - İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )

• HACZEDİLEN TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPILAN KIYMET TAKDİRİ SIRASINDA BORÇLUNUN HACZİ ÖĞRENDİĞİ ( İlk Kıymet Takdiri Sırasında Haberdar Olduğundan Şikayet Süresinin de Haczin Öğrenildiği Bu Tarihten İtibaren Başlayacağı - Sonra Yapılan Kıymet Takdiri Günün Esas Alınamayacağı )

• MESKENİYET ŞİKAYETİNİN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİ GEREKTİĞİ ( Borçlu Hazır Olduğu İlk Kıymet Takdiri Sırasında Hacizden Haberdar Olduğundan Şikayet Süresinin de Haczin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başlayacağı - 2004 S.K. Md.16/1`de Öngörülen Yasal Yedi Günlük Sürenin Geçtiği )

2004/m.16, 82

ÖZET : Şikayete konu taşınmaz üzerinde yapılan kıymet takdiri sırasında borçlunun hazır olduğu, bu suretle haczi öğrendiği, aynı taşınmaza yeni bir haciz konulmadan yeniden yapılan 29.09.2011 tarihli kıymet takdiri sırasında da borçlunun hazır olduğu, bu son tarih esas alınarak şikayetin süresinde kabul edildiği görülmektedir. Ancak borçlunun ilk kıymet takdiri sırasında hacizden haberdar olduğunun kabulü gerekip, şikayet süresi de haczin öğrenildiği bu tarihten itibaren başlayacağından, meskeniyet şikayeti İİK. nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal yedi günlük süreden sonradır. İstemin süre aşımı nedeniyle reddi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İ.İ.K.nun 82/12. maddesi gereğince, borçlunun evi haczedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı adı geçenin haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Buradaki terimi, geniş anlamda olup, borçlu ile birlikte aynı çatı altında yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar. İcra mahkemesince, borçlunun sözü edilenlerle birlikte barınması için zorunlu olan haline münasip meskeni temin etmesi için gerekli bedel bilirkişilere tesbit ettirildikten sonra, haczedilen yerin kıymeti bundan fazla ise satılmasına karar verilmeli ve satış bedelinden yukarıda nitelikleri belirlenen mesken için gerekli olan miktar borçluya bırakılmalı, kalanı alacaklıya ödenmelidir.

Bu kıstasları aşan nitelik ve evsaftaki yerlerle, makul ölçüleri geçen oda ve salonu kapsayan ve ikamet için zorunlu öğeleri içeren bir meskenin dışındaki yerler, maddede öngörülen amaca aykırıdır. Borçlunun görev ve sıfatı, kendisinin yukarıda belirlenenden daha görkemli bir meskende ikamet etmesini gerektirmez.

Anılan maddeye göre meskeniyet şikayetinin, İ.İ.K.nun 16/1. maddesi gereğince, haczin öğrenildiği tarihten itibaren yedi günlük sürede yapılması gereklidir.

Somut olayda, şikayete konu taşınmazın 05.06.2009 tarihinde haczedildiği, söz konusu taşınmaz üzerinde 27.07.2009 tarihinde yapılan kıymet takdiri sırasında borçlunun hazır olduğu, bu suretle haczi öğrendiği, aynı taşınmaza yeni bir haciz konulmadan yeniden yapılan 29.09.2011 tarihli kıymet takdiri sırasında da borçlunun hazır olduğu, mahkemece bu son tarih esas alınarak şikayetin süresinde kabul edildiği görülmektedir. Ancak borçlunun 27.07.2009 tarihinde hacizden haberdar olduğunun kabulü gerekip, şikayet süresi de haczin öğrenildiği bu tarihten itibaren başlayacağından, 30.09.2011 tarihli meskeniyet şikayeti İ.İ.K. nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal yedi günlük süreden sonradır.

O halde mahkemece istemin süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Kabule göre de, borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir. Zira, zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikayetine engel teşkil etmeyeceği ilkesi bu ipoteğin sosyal amaçlı olarak verilen kredinin teminatını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında, borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipotekler, adı geçenin, daha sonra bu yerle ilgili olarak meskeniyet iddiasında bulunmasını engeller. Meskeniyet şikayetine konu edilen taşınmazın üzerinde haciz tarihinden daha önce konulmuş ipoteklerin mevcut olduğu görülmektedir. Bu durumda, mahkemece ipotek akit tabloları incelenerek, ipoteğin, zorunlu ipoteklerden olup olmadığı tespit edilmeden ve diğer taraftan borçlunun mutlaka meskeniyet şikayetinde bulunduğu yerde ve meskeninin bulunması da zorunlu olmadığından, daha mütevazı niteliklere sahip yerlerde haline münasip meskeni edinebileceği miktar belirlenmeden yazılı şekilde hüküm tesisi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.01.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube