Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TRAFİK KAZASINDA 1000 TL MANEVİ TAZMİNATIN DÜŞÜK OLDUĞU...

 

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/12998
KARAR NO : 2013/442


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı ile davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili; ... müvekkilinin yol kenarında yürüdüğü sırada davalı E...`nin sevk ve idaresindeki araç ile arkadan çarpması sonucu ağır şekilde yaralandığını, aracın davalı sigorta şirketine trafik sigortalı olduğunu, müvekkilinin 2 yıldır süren tedavisine rağmen vücudunda oluşan fonksiyon kaybı nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile tek başına karşılayamadığını belirterek, fazlaya ilişkin talep hakları saklı kalmak kaydıyla, 20.000,00 TL maddi, 5.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 30.05.2008 tarihli dilekçesinde maddi tazminat taleplerini; 4.000,00 TL tedavi gideri, 8.000,00 TL yol masrafı, 1.500,00 TL hasta bakıcı masrafı, 6.500,00 TL mahrum kaldığı fazla mesai ücreti toplamı 20.000,00 TL olarak açıklamıştır.

Davalı sigorta şirketi vekili cevap dilekçesinde; Müvekkilinin sorumluluğunun sigorta limiti ve sigortalının kusuru ile sınırlı olduğunu, davadan önce müvekkiline başvuru yapılmadığını, müvekkilinin manevi tazminattan sorumlu tutulamayacağını öne sürerek, davanın reddini savunmuştur.

Davalı E..., davacının kontrolsüz ve dikkatsiz biçimde karşıya geçmek istediği sırada kazanın meydana geldiğini, kazada davacının kusurlu olduğunu, davacının halen aynı görevinde çalıştığından gelir kaybının olmadığını, talep konusu tazminat tutarlarının fahiş olduğunu öne sürerek, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporu ile ıslah doğrultusunda; maddi tazminat davasının kabulü ile, 198.342,26 TL tazminatın davalılardan; manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile, 1.000,00 TL manevi tazminatın E...`den tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı ile davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle sürücü ve ZMS. Sigortacısına yönelik maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

1- HUMK.`nin 74. (HMK.`nin 26) maddesi uyarınca, hakim taleple bağlı olup, talepten fazlasına karar veremez. Davacı vekili dava dilekçesinde 20.000,00 TL maddi tazminat talebinde bulunmuş, 30.05.2008 tarihli dilekçesinde, talebine konu ettiği maddi tazminat kalemlerini açıklamış, 4.000,00 TL tedavi gideri, 8.000,00 TL yol masrafı, 1.500,00 TL hasta bakıcı masrafı, 6.500,00 TL mahrum kaldığı fazla mesai ücreti toplamı 20.000,00 TL maddi tazminat talep ettiğini beyan etmiştir. Davacı vekilinin sürekli iş göremezlik tazminatı talebi olmadığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen Mahkemenin sürekli iş göremezlik tazminatı yönünden hesaplama yaptırarak, bilirkişi raporu doğrultusunda talepten fazlaya karar vermesi doğru görülmemiştir.

2- Öte yandan, davacı vekilinin dava dilekçesini açıkladığı 30.05.2008 tarihli dilekçesinde tedavi gideri ile yol ve hasta bakıcı masraflarını ve mahrum kaldığı fazla mesai ücretini maddi tazminat istemine konu ettiğini açıkça belirttiği ve belgeler ibraz ettiği halde bu istemleri yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılmaması da bozma sebebi sayılmıştır.

3- Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, TMK.`nin 4. Maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, davacı için takdir olunan manevi tazminatın çok düşük olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı E... vekilinin, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, davalı ... Sigorta AŞ. vekilinin tüm, E... vekilinin sair temyiz taleplerinin bozma gerekçesine göre şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalı E...`ye geri verilmesine, karar düzeltme yolu açık olmak üzere 22.01.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube