Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

YARGILAMANIN İADESİ (YENİLENMESİ) , NİSPİ HARCIN YATIRILMASI

 

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/15610
KARAR NO : 2013/235Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili davalı ... İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan ve kendisinin 3. kişi konumunda olduğu dava sonucunda tasarrufun iptaline karar verildiğini verilen kararın kesinleştiğini ancak daha davacı tarafından icra takibine konu edilen senedin sahte olduğunu anladıklarını bu yönde menfi tesbit davası açtıklarını öne sürerek mahkemenin 2003/135- 2005/105 sayılı kararının yargılamanın yenilenmesi yolu ile ortadan kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece harçlar yasasının 16/4, 30 ve HUMK.nun 409. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK.nun 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali davası sonucunda verilen kararın yargılamanın iadesi yolu ile ortadan kaldırılması istemine ilişkindir. Yargılamanın iadesi davası bir dilekçe ile açılır ve dilekçede yargılamanın iadesi sebebi açıkça yazılması gerekir. Daha sonra Mahkemece davanın dinlenebilir olup olmadığı yani davanın süresinde açılıp açılmadığı, teminat gösterilip gösterilmediği, kanunda yazılı yargılamanın iadesi sebebine dayanılıp dayanılmadığı kendiliğinden araştırılır ve bu şartlardan birisinin mevcut olmadığı kanısına varırsa yargılamanın iadesi davasını esasa girmeden reddeder. Bu durumda mahkemece maktu harç alınması gerekir. Mahkeme ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebini yerinde görür ise yargılamanın iadesi talebini kabul ederek yeni bir karar verir. Bu durumda da nisbi harcın tamamlanmasına karar vermesi gerekir. Somut olayda mahkemece yargılamanın iadesinin kabul edilip edilmediğine ilişkin karar verilmeden nisbi harcın yatırılmaması nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Bu durumda yargılamanın iadesi isteğinin kabulüne karar verilmeden nisbi harcın yatırılmadığından bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru bulunmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 17.1.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube