Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Tahliye Emrinin İcraya Konması


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/9008

K. 2012/26588

T. 17.9.2012

• KİRA SÖZLEŞMESİ ( Bir Kira Döneminden Fazla Bekletilen ve İcraya Konmayan Tahliye Emrinin İnfazının İstenemeyeceği - Şikayetin Kabulü Gereği )

• TAHLİYE EMRİNİN İCRAYA KONMAMASI ( Alacaklının Tahliye Kararını Aldığı Tarihten Takibin Yenilendiği Tarihe Kadar Bekleyerek Bir Kira Döneminden Fazla Bir Süre Tahliyenin İnfazının Gerçekleştirilmesini İstememiş Olması Taraflar Arasında Yeni Bir Kira İlişkisi Doğduğu Sonucunu Ortaya Çıkaracağı )

• TAHLİYE KARARI ( Alınan Tarihten Takibin Yenilendiği Tarihe Kadar Bekleyerek Bir Kira Döneminden Fazla Bir Süre Tahliyenin İnfazının Gerçekleştirilmesini İstememiş Olması Taraflar Arasında Yeni Bir Kira İlişkisi Doğduğu Sonucunu Ortaya Çıkaracağı )

2004/m.16

ÖZET : Bir kira döneminden fazla bekletilen ve icraya konmayan tahliye emrinin artık infazı istenemez. Somut olayda, alacaklının tahliye kararını aldığı tarihten takibin yenilendiği tarihe kadar bekleyerek bir kira döneminden fazla bir süre tahliyenin infazının gerçekleştirilmesini istememiş olması akdin yenilenmesi, bir diğer ifadeyle taraflar arasında yeni bir kira ilişkisi doğduğu sonucunu ortaya çıkarır. Mahkemece borçlunun şikayetinin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü`nün 2008/11872 takip sayılı dosyasından kira süresinin bitmesi nedeniyle tahliye talebiyle icra takibine başlandığı, borçlunun itirazı üzerine Bakırköy 1. İcra Hukuk Mahkemesi`nin 10.02.2009 tarih ve 2008/1070 E. 2009/104 K. Sayılı kararıyla alacaklının itirazın kaldırılması talebinin kabulüne ve takibin devamına karar verildiği, bu kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği, icra takip dosyasında alacaklının yenileme talebinde bulunduğu 18.04.2011 tarihine kadar hiçbir işlem yapmadığı anlaşılmıştır.

İcra Müdürlüğü`nce borçluya yenileme emrinin tebliğ edilmesi üzerine borçlu icra mahkemesine başvurusunda, alacaklının uzun zamandır kararı infaz ettirmediğini, alacaklı ile aralarında şifahi olarak yeni bir sözleşme yapıldığını, beyan ederek yenileme emrinin iptalini istediği görülmüştür. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre tahliye kararının bir kira dönemini aşkın süre infazının istenmemesi kira sözleşmesinin yenilendiği anlamına gelir. Bu nedenle tahliyenin infazı artık bu takipte istenemez. Bunun için yeni bir tahliye kararı alınması zorunludur.

Buna göre somut olayda, alacaklının tahliye kararını aldığı 10.02.2009 tarihinden takibin yenilendiği 18.04.2011 tarihine kadar bekleyerek bir kira döneminden fazla bir süre tahliyenin infazının gerçekleştirilmesini istememiş olması akdin yenilenmesi, bir diğer ifadeyle taraflar arasında yeni bir kira ilişkisi doğduğu sonucunu ortaya çıkarır.

O halde mahkemece borçlunun şikayetinin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`in 366 ve HUMK`un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA ilamın tebliğinden 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube