Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE AYKIRILIK , HÜKMÜN İNFAZI.

 

YARGITAY
10. Ceza Dairesi 2008/10797 E.N , 2011/55826 K.N.

İlgili Kavramlar

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNE AYKIRILIK
HÜKMÜN İNFAZI
YASA YOLU

Özet
HÜKMÜN İNFAZI AŞAMASINDA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN GEREKLERİNE UYGUN DAVRANILMAMASI NEDENİYLE VERİLEN KARARLAR, 5275 SAYILI YASA`NIN 98. MADDESİ UYARINCA VERİLEN BİR KARAR NİTELİĞİNDE OLUP, ANILAN YASA`NIN 101/3. MADDESİ UYARINCA İTİRAZA TABİDİR.


İçtihat Metni

Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükmün infazı aşamasında; sanığın denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine aykırı davranması nedeniyle mahkemesinden karar talebinde bulunulması üzerine verilen kararın 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun`un 98. maddesi uyarınca verilen bir karar niteliğinde olması ve bu tür kararların aynı Kanun`un 101/3. maddesi uyarınca itiraza tabi bulunması nedeniyle hükümlünün talebi hakkında itiraz merciince karar verilmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 11.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube