Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASINDA MÜLKİYETİN İSPATI...

 YARGITAY 17. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/7575
KARAR NO : 2013/296

KARAR TARİHİ:21.1.2013Taraflar arasındaki istihkak davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı (3.kişi) vekili, davalı alacaklı tarafından borçlular aleyhine yapılan takipte, Küçükçekmece 2.İcra Müdürlüğünün 2008/3944 Tal. Sayılı dosyasından 03.7.2008 tarihinde uygulanan haciz işleminde, borçlu ile ilgisi olmayan davacıya ait menkullerin haczedildiğini, mahcuzların Vergi Dairesi`nin alacaklı olduğu takip dosyasından 01.10.2007 tarihinde yapılan ihalede davacı tarafından satın alınan mallar olduğunu ileri sürerek, haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı alacaklı vekili, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Davalı borçlular cevap vermemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre; dava konusu mahcuzların davacı 3.kişi tarafından Davutpaşa Vergi Dairesi`nin satış tutanağı ile satın aldığı mallar olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı (alacaklı) vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava 3.kişinin, İİK’nun 96 ve devamı maddelerine dayalı olarak açtığı istihkak davasına ilişkindir.

Mahkemece yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de, verilen karar dosyada mevcut delillere uygun düşmemektedir.

Dava konusu 03.7.2008 tarihli haciz işlemi takip talebinde ve takip dayanağı senette gösterilen borçluya ait adresten farklı bir adreste uygulanmış olmasına karşın, haciz sırasında borçlu Z... hazırdır. Borçlu haciz sırasında işyerinin kendisine ait olmadığını kardeşi E...`a ait olduğunu, mahcuz makinelerin de davacı 3.kişi M...`e ait olup, maliyeden (ihale yoluyla) satın aldığını ve kendisinin kardeşi olan E...`a kiraya verildiğini belirtmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre, borçlu Z...`in kardeşi olan E... haciz yapılan adreste takip konusu borcun doğumundan (30.6.2007) sonraki tarihte 04.3.2008 tarihinde takip borçluları ile aynı konuda ticari faaliyete başlamıştır.

Bununla birlikte, Vergi Dairesinin aynı takip borçlusu aleyhine yürüttüğü takip dosyasından yapılan 01.10.2007 tarihli ihalede makineleri satın aldığını ileri süren davacı 3.kişinin dosya kapsamı itibariyle her hangi bir ticari faaliyetinin olmadığı anlaşıldığı gibi (dava dilekçesinde mahcuzların davacı tarafından yeni işyerine taşınana kadar E...`la anlaşarak ona bırakıldığı belirtildiğinden) ihaleden satın alınan ve 03.10.2007 tarihinde davacı 3.kişiye teslim edilen malların haciz tarihi olan 03.7.2008 tarihine kadar (halen) borçlunun kardeşine bırakılmış olduğu hayatın olağan akışına uygun bir durum değildir. Haciz sırasında hazır bulunan borçlu malların davacı tarafından kardeşine kiraya verildiğini iddia etmesine karşın, kira ilişkisine ilişkin olarak (kira sözleşmesi, kira ödeme belgeleri vs.) herhangi bir bilgi ya da belge de dosyaya ibraz edilmiş değildir.

Bu durumda, yapılan işlemlerin davacı ve borçlular arasında alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik danışıklı işlemler olduğu, bu nitelikteki işlemlerin alacaklının haklarını etkilemeyeceği, olayda İİK.nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesinin borçlu, dolayısıyla alacaklı yararına bulunduğu, bu yasal karinenin aksinin davacı 3.kişi tarafından kesin ve güçlü delillerle ispatlanması gerektiği kabul edilmelidir. Davacı tarafından sunulan ve borcun doğumundan sonraya ilişkin olan belgelerle yasal mülkiyet karinesinin aksinin ispat edildiğinden söz edilemez. Öte yandan, Vergi Dairesi satış tutanağında belirtilen satışa konu makinelerin ayırt edici özellikleri bulunmadığı gibi, haciz tutanağında da malların markasız oldukları belirtilmiş olup, ayırt edici özellikleri olmadığından satışa konu mallar ile dava konusu mahcuzların aynı mallar olup olmadıkları dahi belli değildir.

O halde, mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önüne alınarak, davanın reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ; Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı alacaklıya geri verilmesine 21.1.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube