Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) İhale Bedelinin Dosyaya İadesi.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13256

K. 2012/29661

T. 16.10.2012

• İHALE BEDELİNİN DOSYAYA İADESİ YÖNÜNDEKİ MUHTIRANIN İPTALİ (İpoteğin Geçerliliğinde İhtilaf Olmayıp Satışın Yapıldığı İhalenin Kesinleştiği - Genel Mahkeme Tarafından İhale Alıcısı Adına Tescil Edilen Tapunun İptalinin İhale Bedelinin Dosyaya İadesini Doğurmayacağı )

• İHALE ALICISI ADINA TESCİL EDİLEN TAPUNUN İPTALİ (Satışın Yapılması ve İhalenin Kesinleşmesinden Sonra Karar Verildiği - İhale Bedelinin Dosyaya İadesini Doğurmayacağı/Paranın İadesinin Yargılamayı Gerektirdiği )

• İHALE BEDELİNİN DOSYAYA İADESİ (Genel Mahkeme Tarafından İhale Alıcısı Adına Tescil Edilen Tapunun İptaline Karar Verildiği - Alacaklıya Ödenen Paranın İadesinin Yargılamayı Gerektirdiği/İhale Bedelinin Dosyaya İadesi Yönündeki Muhtıranın İptali Yönünde Hüküm Kurulacağı )

4721/m.1023

2004/m.40, 361

ÖZET : İpoteğin varlığı ve geçerliliğinde ihtilaf olmayıp, alacaklı banka cebri icra marifeti ile satış yaptırmış ve ihale kesinleşmiştir. Bu aşamadan sonra genel mahkeme tarafından ihale alıcısı adına tescil edilen tapunun iptaline karar verilmiş olması; ihale bedelinin dosyaya iadesini doğurmaz. Alacaklı bankaya ödenen bu paranın iadesi yargılamayı gerektirir. İcra müdürlüğünün ihale bedelinin dosyaya iadesi yönündeki muhtıranın iptali yönünde hüküm kurması gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 13.03.2012 tarih, 21857/7617 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muzaffer Aydın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK`nun 438. ve İİK` nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi;

2-Alacaklı banka tarafında borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçilmiş, 739 ada, II parsel, 7 nolu ipotekli bağımsız bölüm, 15.05.2007 tarihli ihalede 95.550,00 YTL bedelle M. E. A.`a satılmış, ihale kesinleşerek taşınmaz ihale alıcısı adına tescil edilmiş, ihale bedeli rüçhanlı ipotek alacaklısı bankaya ödenmiştir.

Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 07.12.2010 tarih, 2010/400-413 sayılı kararı ile "Beyoğlu Gümüşsüyü mahallesi 739 ada, ... nolu parselde mevcut binanın ikinci kat 7 nolu bağımsız bölümünün davalı M. E. A. adına olan tapu kaydının iptali ile davacı (S. K. )adına tesciline" karar verilmiş, ihale alıcısı icra müdürlüğüne başvurarak ödemiş olduğu ihale bedelinin alacaklıda istenmesini talep etmiş, müdürlükçe 21.01.2011 tarihli muhtıra ile ihale bedelinin dosyaya iadesi istenmiştir.

Türk Medeni Kanunu`nun 1023. maddesi gereğince tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. Dava konusu taşınmaz üzerinde, 20.10.2005 tarih, 9189 yevmiye no ile alacaklı banka lehine ipotek tesis edilmiştir. İpoteğin varlığı ve geçerliliğinde hiçbir ihtilaf olmayıp, alacaklı banka cebri icra marifeti ile satış yaptırmış ve ihale kesinleşmiştir. İhale bedelinin alacaklıya ödenmesi yasal ve yerindedir. Bu aşamadan sonra genel mahkeme tarafından ihale alıcısı adına tescil edilen tapunun iptaline karar verilmiş olması; ihale bedelinin dosyaya iadesini doğurmaz, İcra ve İflas Hukukunda paranın iadesi İİK`nım 40. ve 361. maddelerinde düzenlenmiş olup, sözkonusu anılan bu durum her iki maddenin de uygulama alanına girmez. Alacaklı bankaya ödenen bu paranın iadesi yargılamayı gerektirir. Bir başka anlatımla paranın iadesinin, ihale alıcısı M. E. A.`ın genel mahkemede açacağı bir sebepsiz zenginleşme davasında tartışılması gerekir. Öte yandan borçlu adına kayıtlı taşınmazın ihale tarihi itibariyle S. K.`a ait olduğu Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 07.12.2010 tarih, 2010/400-413 sayılı tescil kararı ile anlaşıldığına göre sebepsiz zenginleşen taraf borçlu Y. K.`dır.

Mahkemece, icra müdürlüğünün ihale bedelinin dosyaya iadesi yönündeki muhtıranın iptali yönünde hüküm kurulması yerine istemin reddi isabetsiz olup, mahkeme kararının bu nedenlerle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kubulü gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklınm karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 13.03.2012 tarih, 2011/21857 Esas, 2012/7617 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden İtibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi, 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube