Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 2011/5000

K. 2011/3620

T. 1.7.2011

• GERÇEĞE AYKIRI YOLLUK DÜZENLEMEK ( Davacının Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası İle Cezalandırılmasının Teklif Edildiği/İl Disiplin Kurulunca Davacının Alt Ceza Olan Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasının Gerektiğinin Belirtildiği - Vali Tarafından Uygulanamayacağı )

• KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI ( Davacı Hakkında Uygulanmasının Teklif Edildiği/İl Disiplin Kurulunca Davacının Alt Ceza Olan Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasının Gerektiğinin Belirtildiği - Cezayı Valiliğin Uygulamasının Yetki Açısından Hukuka Aykırı Olduğu )

• AYLIKTAN KESME CEZASI ( Gerçeğe Aykırı Yolluk Düzenleyen Davacı Hakkında Kademe İlerlemesinin Durdurulması Yerine İl Disiplin Kurulunca Alt Ceza Olan Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasının Gerektiğinin Belirtildiği - Cezayı İl Disiplin Kurulunun Vermeye Yetkili Olduğu )

• YETKİ UNSURU ( Gerçeğe Aykırı Yolluk Düzenleyen Davacı Hakkında Kademe İlerlemesinin Durdurulması Yerine İl Disiplin Kurulunca Alt Ceza Olan Aylıktan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasının Gerektiğinin Belirtildiği - Cezayı Valinin Değil İl Disiplin Kurulunun Vermeye Yetkili Olduğu )

657/m.125

ÖZET : Dava, ... Valiliği İl Disiplin Kurulunun kararı ile ... Tarım İl Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır. Davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda gerçeğe aykırı yolluk düzenlenmesinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, İl Disiplin Kurulunca ise teklif uygun görülmekle birlikte, davacının son 5 yıllık sicil notlarının olumlu olduğu göz önüne alınarak, alt ceza uygulanarak davacının aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının gerektiğinin belirtilmesi üzerine kurumun disiplin amiri tarafından bu ceza ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır. Kanunda öngörülen koşulların varlığı halinde bir alt ceza uygulanması ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığından, başka bir ifade ile asıl ceza yetkili disiplin kurulu veya disiplin amiri tarafından uygun görülen ceza olduğundan, doğrudan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermeye yetkili olmayan vali tarafından alt ceza uygulanmak suretiyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırmaya ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde yetki unsuru açısından hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından İdare Mahkemesince işin esasına girilerek karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

İsteğin Özeti :Hatay İdare Mahkemesi`nce verilen 7.3.2008 günlü, E:2006/957, K:2008/261 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Savunmasının Özeti : Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı:Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Hatay Valiliği Savunmasının Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: N.Başak Mahmat

Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun bulunmadığından, anılan kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Gülen Aydınoğlu

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemesince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesi`nce işin gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, Hatay Valiliği İl Disiplin Kurulunun 12.7.2005 gün ve 16 sayılı kararı ile Hatay Tarım İl Müdürlüğünün 12.08.2005 günlü ve 6969 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Hatay İdare Mahkemesi`nin 07.03.2008 günlü, E:2006/957, K:2008/261 sayılı kararıyla; davacının, Bursa -Karacabey`e düzenlenen üç gezinin giderlerinin Tarım İl Müdürlüğünce karşılanmasına rağmen geziye katılan çiftçilerden para toplayarak haksız menfaat elde ettiği,görevinin sağladığı ayrıcalığı kullanarak bazı çiftçilere sertifikasız tohum satıp faturalarını vermediği,tarım danışmanlarınca hazırlanan projeleri para karşılığı sattığı ve 28.2.2005 tarihli Valilik Olur`una istinaden Mersin-Tarsus`a gidilmesi gerekirken bu olura dayanarak Osmaniye ve Adana`ya gidildiği, yapılan şikayetler üzerine yapılan soruşturma neticesinde muhakkik tarafından davacıya tohum satışı ve projelerin çiftçilere ücretli satılması ile ilgili olrak aylıktan kesme, gerçeğe aykırı yolluk bildirimi düzenlemesi ile ilgili olarakta kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının teklif edildiği, İl Disiplin Kurulu tarafından, davacının tohum ve proje satışı ile ilgili fiilinin hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte bulunduğu gerekçesiyle aylıktan kesme , gerçeğe aykırı beyan sonucu usulsüz yolluk alarak Hazineyi zarara uğrattığı gerekçesiyle muhakkik tarafından teklif edilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine, davacının 5 yıllık sicil notlarının iyi olması nedeniyle bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırabileceği, bu cezaların ise kurumun kendi disiplin amiri tarafından uygulanması gerektiğinin belirtildiği, bunun üzerine uygulanan disiplin cezasına ilişkin dava konusu işlemde, dosyada ve soruşturma raporunda yer alan bilgi, belge, tanık ifadelerinden, hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı; işlemin hukuk ve usule aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden;Hatay Tarım İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan davacı hakkında üç disiplin cezası teklif edildiği, İl Disiplin Kurulu tarafından uygun görülen disiplin cezalarının kurumun disiplin amiri tarafından uygulanması gerektiği, bu hüküm uyarınca sadece usulsüz yolluk alarak Hazineyi zarara uğrattığı gerekçesiyle davacı hakkında teklif edilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine 5 yıllık sicil notlarının iyi olması nedeniyle bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte; davacı hakkında üç disiplin cezası verildiği, bu cezalardan disiplin amiri tarafından uygulanan gerçeğe aykırı yolluk bildirimi düzenlemesi ile ilgili olarak teklif edilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine davacının 5 yıllık sicil notlarının iyi olması nedeniyle bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin davacı tarafından dava konusu edildiği, diğer iki disiplin cezasının ise uygulanıp uygulanmadığı hakkında bir belgeye rastlanılmadığı,bu sebeple anılan iki disiplin cezası yönünden İdare Mahkemesi tarafından hüküm kurulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin disiplin cezalarının hangi makamlar tarafından karara bağlanacağı, karara bağlanan bu disiplin cezalarının ise hangi makamlar tarafından onaylanacağı yasa ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, disiplin kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi olmadığı hususu açık olmakla birlikte, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren eylem nedeniyle yapılan soruşturma sonucu soruşturmacı tarafından önerilen cezayı değerlendiren yetkili disiplin kurullarının eylemi sabit görmesi, fakat geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olanlar ve iyi veya çok iyi derecede sicil alanlar için bir alt ceza uygulanması yönünde kanaate varması halinde; disiplin kurullarının bu yetkilerini kendilerinin kullanacağı, verecekleri kararların ise Kanun`da belirtilen makamlar tarafından onaylanacağı kuşkusuzdur.

Davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda 657 sayılı Yasa`nın 125/D-f maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, İl Disiplin Kurulunca ise teklif uygun görülmekle birlikte, davacının son 5 yıllık sicil notlarının olumlu olduğu göz önüne alınarak, 12.07.2005 günlü ve 16 sayılı karar ile alt ceza uygulanarak davacının aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının gerektiğinin belirtilmesi üzerine kurumun disiplin amiri tarafından bu ceza ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, kanunda öngörülen koşulların varlığı halinde bir alt ceza uygulanması ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığından, başka bir ifade ile asıl ceza yetkili disiplin kurulu veya disiplin amiri tarafından uygun görülen ceza olduğundan, doğrudan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermeye yetkili olmayan vali tarafından alt ceza uygulanmak suretiyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırmaya ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde yetki unsuru açısından hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından İdare Mahkemesince işin esasına girilerek karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Hatay İdare Mahkemesi`nce verilen 07.03.2008 günlü, E:2006/957, K:2008/261 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 01.07.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

danx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube