Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) REDDEDİLEN MİRASTAKİ TAŞINMAZ HAKKINDA MESKENİYET İDDİASI ( Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından Reddi Gerektiği - Şikayetçi Mirası Reddettiğinden Dolayı Taşınmazda Ayni Hakkı Olmadığından Meskeniyet Şikayetinde Bulunmaya Hakkı Olmadığının Gözetileceği )

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/33868

K. 2013/2649

T. 29.1.2013

• MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Murisinden Kalan Taşınmazın Haline Münasip Olduğu İddiası - Şikayetçinin Mirası Reddettiğinden Dolayı Taşınmazda Ayni Hakkı Olmayıp Meskeniyet Şikayetinde Bulunmaya Hakkı Olmadığı/Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından Reddi Gerektiği )

• MURİSTEN KALAN TAŞINMAZLA İLGİLİ MESKENİYET İDDİASI ( Mirasın Reddi Kararında Şikayetçinin Muristen Gelen Mirası Reddettiğine İlişkin Hüküm Kurulduğu - Şikayetçi Mirası Reddettiğinden Dolayı Taşınmazda Ayni Hakkı Olmadığı ve Meskeniyet Şikayetinde Bulunmaya Hakkı Olmadığı )

• MESKENİYET ŞİKAYETİNDE BULUNMAYA HAKKI OLMAMAMAK ( Mirasın Reddi Kararında Şikayetçinin Muristen Gelen Mirası Reddettiğine İlişkin Hüküm Kurulduğu - Şikayetçinin Mirası Reddettiğinden Dolayı Taşınmazda Ayni Hakkı Olmayıp Meskeniyet Şikayetinde Bulunmaya Hakkı Olmadığı )

• REDDEDİLEN MİRASTAKİ TAŞINMAZ HAKKINDA MESKENİYET İDDİASI ( Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığından Reddi Gerektiği - Şikayetçi Mirası Reddettiğinden Dolayı Taşınmazda Ayni Hakkı Olmadığından Meskeniyet Şikayetinde Bulunmaya Hakkı Olmadığının Gözetileceği )

2004/m.82

ÖZET : Şikayetçi, murisinden kalan taşınmazın haline münasip olduğunu iddia ederek meskeniyet şikayetinde bulunmuştur. Sulh Hukuk Mahkemesi`nin mirasın reddi kararının hüküm kısmında şikayetçinin muristen gelen mirası reddettiğine ilişkin hüküm kurulduğu görülmüştür. Şikayetçinin, mirası reddettiğinden dolayı taşınmazda ayni hakkı olmayıp meskeniyet şikayetinde bulunmaya hakkı olmadığı anlaşılmaktadır. İstemin aktif husumet ehliyeti bulunmadığından reddi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi vekili müvekkilinin murisinden kalan taşınmazın haline münasip olduğunu iddia ederek meskeniyet şikayetinde bulunmuş, mahkemece yapılan yargılama sonunda isteğin kabulü ile her iki takip dosyasındaki haczin kaldırılmasına karar vermiştir.

Ardahan Sulh Hukuk Mahkemesi`nin 02.09.2010 tarih ve 2010/356-416 sayılı mirasın reddi kararının hüküm kısmının ( a ) bendinde şikayetçinin muris B.`dan gelen mirası reddettiğine ilişkin hüküm kurulduğu görülmüştür. Ayrıca şikayete konu taşınmazın tapu kaydında da terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulduğuna ilişkin şerhin bulunduğu görülmektedir.

Bu durumda şikayetçinin, mirası reddettiğinden dolayı taşınmazda ayni bir hakkı olmayıp meskeniyet şikayetinde bulunmaya hakkı olmadığı anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, istemin aktif husumet ehliyeti bulunmadığından reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K.`nun 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.01.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube