Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNDE SÜRE AŞIMI (Altı Aylık Sürenin Yasadan Kaynaklanan Hak Düşürücü Süre Olup Re`sen Gözetilmesi Gerektiği - Alacaklının İtirazın Kendisine Tebliğinden İtibaren 6 Ay İçinde İtirazın Kaldırılmasını İsteyebileceği )

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8649

K. 2012/27151

T. 20.9.2012

• İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (Takibin Devamı İçin Alacaklının İtirazın Kendisine Tebliğinden İtibaren Altı Ay İçinde İtirazın Kaldırılmasını İsteyebileceği - Bu Süre İçerisinde İtirazın Kaldırılması İstenilmediği Takdirde Yeniden İlamsız Takip Yapılamayacağı )

• İTİRAZIN KALDIRILMASI (Alacaklının İtirazın Kendisine Tebliğinden İtibaren Altı Ay İçinde İsteyebileceği - Altı Aylık Sürenin Yasadan Kaynaklanan Hak Düşürücü Süre Olup Mahkemece Re`sen Gözetilmesi Gerektiği/Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )

• İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNDE SÜRE AŞIMI (Altı Aylık Sürenin Yasadan Kaynaklanan Hak Düşürücü Süre Olup Re`sen Gözetilmesi Gerektiği - Alacaklının İtirazın Kendisine Tebliğinden İtibaren 6 Ay İçinde İtirazın Kaldırılmasını İsteyebileceği )

2004/m.62, 66, 68

ÖZET : Alacaklı, takibin devamını sağlamak için itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilamsız takip yapılamaz. İtirazın kaldırılması için öngörülen altı aylık süre yasadan kaynaklanan hak düşürücü süre olup, mahkemece re`sen gözetilmesi gerekir. Alacaklı vekili altı aylık hak düşürücü süreden sonra icra mahkemesine itirazın kaldırılması istemi ile başvurduğundan itirazın kaldırılması isteminin süre aşımı nedeniyle reddi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi, İİK`nın 62. maddesine göre yapılan itiraz üzerine İİK`nın 66. maddesi gereğince durur. Alacaklı, takibin devamını sağlamak için, İİK`nın 68. maddesi kapsamında itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilamsız takip yapılamaz. İtirazın kaldırılması için öngörülen altı aylık süre yasadan kaynaklanan hak düşürücü süre olup, mahkemece re`sen gözetilmesi gerekir.

Somut olayda, alacaklı tarafından faturaya dayalı olarak genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlanıldığı, borçluya örnek 7 numaralı ödeme emri tebliği üzerine yasal sürede icra dairesine verdiği dilekçe ile borca itiraz ettiği, itiraz dilekçesinin ise alacaklı vekiline 16.03.2010 tarihinde tebliğ edilmesine karşın, alacaklı vekilinin İİK`nın 68/1. maddesinde düzenlenen altı aylık hak düşürücü süreden sonra 25.04.2011 tarihinde icra mahkemesine itirazın kaldırılması istemi ile başvurduğu anlaşılmıştır.

O halde, mahkemece, itirazın kaldırılması isteminin süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken, esasının incelenerek yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nın 366 ve HUMK`nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube