Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) NAFAKA ( Taraflardan Çocuğun Velayeti Kendisine Verilmemiş Olanının Bakım ve Giderlere Katılmakla Yükümlü Olduğu - İştirak Nafakasına Hükmedileceği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/5083

K. 2010/7307

T. 13.4.2010

• BOŞANMA ( Çocuğun Velayeti Kendisine Verilmemiş Olan Tarafın Gücü Oranında Bakım ve Giderlerine Katılmakla Yükümlü Olacağı/Resen Dikkate Alınacağı - İştirak Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )

• AYRILIK ( Çocuğun Velayeti Kendisine Verilmemiş Olan Tarafın Gücü Oranında Bakım ve Giderlerine Katılmakla Yükümlü Olduğu - Resen Dikkate Alınacağı )

• NAFAKA ( Taraflardan Çocuğun Velayeti Kendisine Verilmemiş Olanının Bakım ve Giderlere Katılmakla Yükümlü Olduğu - İştirak Nafakasına Hükmedileceği )

• İŞTİRAK NAFAKASI ( Velayeti Kendisinde Olmayan Çocuğunun Bakım ve Giderlerine Katılmakla Yükümlü Olduğu - Resen Dikkate Alınması Gerektiği )

4721/m. 182

ÖZET : Boşanma veya ayrılıkta çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. Bu hususu hakim resen dikkate almalıdır. Velayeti temyiz edene tevdi edilen çocuk için iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-) Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. ( T.M.K. madde 182 ) Bu hususu hakim görevi gereği kendiliğinden dikkate alması gerekmektedir. O halde velayeti temyiz edene tevdi edilen çocuk için iştirak nafakasına hükmedilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün, yukarda 2. bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeplerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.4.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube