Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ANNE BAKIM VE ŞEFKATİNE MUHTAÇ ÇOCUKLAR ( Velayetinin Babaya Bırakılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/21303

K. 2010/505

T. 14.1.2010

• BOŞANMA ( Anne Yanında Kalmasının Çocuğun Bedeni Fikri Ahlâki Gelişmesine Engel Olacağı Yönünde İnandırıcı ve Ciddi Deliller Bulunmadığı - Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Çocukların Velayetinin Babaya Bırakılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

• VELAYET ( Anne Bakım ve Şefkatine Muhtaç Çocukların Velayetinin Babaya Bırakılamayacağı )

• ANNE BAKIM VE ŞEFKATİNE MUHTAÇ ÇOCUKLAR ( Velayetinin Babaya Bırakılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

4721/m.182, 336

ÖZET : Davacı kadın, boşanma talebinde bulunmuştur. Anne yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlâki gelişmesine engel olacağı yönünde inandırıcı ve ciddi deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmeyen durumlarda anne bakım ve şefkatine muhtaç çocukların velayetinin babaya bırakılması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda; mahalli mahkemece verilen hüküm yoksulluk nafakası, tazminatlar ve velayet yönünden temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu`nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borçlar Kanunu`nun 42 ve 44. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi ( TMK. md. 174/1 ) ve manevi ( TMK. md. 174/2 ) tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

3- Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği halde ana bakım, şefkatine muhtaç 2001 doğumlu Umut` un Türk Medeni Kanunu`nun 182. ve 336/2. maddeleri uyarınca babanın velayetine bırakılması usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2 ve 3 nolu bentlerde gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin yukarıda 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcın yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube