Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BEKLETİCİ MESELE ( Elatmanın Önlenmesi Davasında Davalı Tarafından Ayrıca Bağımsız Bölümün Aidiyetinin Tespitine İlişkin Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesi Gereği - Kesinleşen İlamın Taraf Olmayanları Bağlamayacağının Kabulü Gereği )

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/89

K. 2001/1354

T. 7.2.2001

• ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Çekişmeli Dairenin Taraflardan Hangisine Ait Olduğu Belli Olmadığından Aidiyetin Tespitine İlişkin Davanın Sonucunun Beklenmesi Gereği - Kesinleşen İlamın Taraf Olmayanları Bağlamayacağının Kabulü Gereği )

• BEKLETİCİ MESELE ( Elatmanın Önlenmesi Davasında Davalı Tarafından Ayrıca Bağımsız Bölümün Aidiyetinin Tespitine İlişkin Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesi Gereği - Kesinleşen İlamın Taraf Olmayanları Bağlamayacağının Kabulü Gereği )

1086/m.45

ÖZET : Bu itibarla tarafı olmadığı kesinleşen ilamın davalıyı bağlamayacağı açıktır. Öte yandan, sonradan dosyaya gönderilen yerel mahkeme yazısı ile, davalının da çekişmeli bağımsız bölüm için aidiyetinin tespiti davası açtığı belgelenmiştir. Öyle ise, son açılan davanın eldeki dava bakımından bekletici sorun yapılması ve çekişmeli yer üzerindeki gerçek hak sahibinin belirlenmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı Kadıköy 5. Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 24.4.2000 gün ve 424/389 sayılı hükmün Onanmasına ilişkin olan 10.10.2000 gün ve 10322/11971 sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davalı ilhan Hatipoğlu vekili tarafından istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacılar, çekişmeli bağımsız bölümün miras bırakanlarına ait olduğunu ancak kooperatif tarafından usulsüz işlemlerle davalıya tahsis edildiğini ileri sürerek elatmanın önlenmesine karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı ise, kooperatifin yasal üyesi olup, tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, iyiniyetli bulunduğunu söyleyerek davanın reddini istemiştir.

İddianın ileri sürülüş biçimi ve davalı savunmasının içeriği itibariyle yanlar arasındaki uyuşmazlık, henüz tapuda ferdi mülkiyete geçilmeyen ve dava dışı Yapı Kooperatifince inşa ettirilen çekişmeli dairenin taraflardan hangisine ait olduğu noktasında toplanmaktadır. Gerçekten, davacıların kooperatife husumet yöneltmek suretiyle önceden dava açtığı ve o dava sonucu verilip kesinleşen Asliye Ticaret Mahkemesinin 1995/360 esas sayılı ilamıyla, çekişmeli dairenin eldeki davanın davacılarının miras bırakanına aidiyetinin saptandığı anlaşılmaktadır. Nevarki, o davada eldeki davanın davalısı taraf olmamıştır. Bu itibarla tarafı olmadığı kesinleşen ilamın davalıyı bağlamayacağı açıktır. Öte yandan, sonradan dosyaya gönderilen yerel mahkeme yazısı ile, davalının da çekişmeli bağımsız bölüm için aidiyetinin tespiti davası açtığı belgelenmiştir. Öyle ise, son açılan davanın eldeki dava bakımından bekletici sorun yapılması ve çekişmeli yer üzerindeki gerçek hak sahibinin belirlenmesi gerekir. Bu nedenle davalı tarafından açıldığı bildirilen davanın bu dava için bekletici sorun yapılabilmesi yönünden hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Değinilen husus karar düzeltme isteği üzerine bu kez yapılan inceleme sonucu anlaşıldığından, davalının karar düzeltme isteğinin HUMK.nun 440. maddesi gereğince kabulü ile Dairenin 10.10.2000 tarih, 10322/11971 sayılı onama ilamının ortadan kaldırılmasına, yerel mahkemece kurulan 24.4.2000 tarih, 424-389 sayılı hükmün açıklanan nedenden ötürü HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine 7.2.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube