Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) Emekli Maaşının Tamamının Haczine Muvafakat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/2887

K. 2008/5136

T. 17.3.2008

• ŞİKAYET ( Haciz Sırasında Borçlunun Emekli Maaşının Tamamının Haczine Muvafakat Etmesinin Geçerli Olmadığı )

• EMEKLİ MAAŞININ TAMAMININ HACZİNE MUVAFAKAT ( Borçlunun Haciz Baskısı Altında Muvafakat Etmesinin Geçerli Olmadığı )

• HACZİN KALDIRILMASI ( Maaşın 1/4`ünden Fazlasına ( Tamamına ) Konulan Haczin Kaldırılması Talebi Üzerine Borçlunun Hacze Muvafakat Ettiği Gerekçesiyle Şikayetin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )

2004/m. 16, 83

ÖZET : İhtiyati haciz sırasında borçlunun haciz baskısı altında emekli maaşının tamamının haczine muvafakat etmesi geçerli değildir. Açıklanan nedenle, maaşın 1/4`ünden fazlasına ( tamamına ) konulan haczin kaldırılması talebi üzerine borçlunun hacze muvafakat ettiği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz arasında haciz baskısı altında borçlunun İİK.`nun 83. maddesinde belirtilen nitelikteki emekli maaşının tamamının haczine muvafakat etmesi Dairemizce oluşturulan son içtihatlarına göre İİK`nun 83/a maddesi gereğince geçerli sayılmamaktadır. Zira, haciz anında haczine muvafakat ettiği gelirinden yoksun kalmanın kendisine ne gibi sakıncalar getireceği normal bir insanın yaşamını bu gelir olmaksızın sürdürüp sürdüremeyeceği tahmini olarak değil, ancak yaşandıktan sonra anlaşılabilir nitelikte olduğundan İİK`nun 83/a maddesi uyarınca geçersizdir. Açıklanan nedenle maaşının 1/4`ünden fazlasına ( tamamına ) konulan haczin kaldırılması için borçlunun icra mahkemesine başvurması üzerine mahkemece İİK`nun 83/a maddesine aykırı olarak borçlu muvafakatı nazara alınarak istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 17.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube