Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E: 2012/16613

K: 2013/2336

T: 07.02.2013

* 6352 SAYILI KANUN`DA YAPILAN İCRA İNKAR TAZMİNATI DEĞİŞİKLİĞİ ( 6352 S.K.`nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Yapılan İcra Takipleri Üzerine Açılacak İtirazın İptali Davalarında Tazminatın %20 Olarak Uygulanacağı - Takibin Tarihi Dikkate Alınarak %40 Tazminata Hükmedileceği )

* İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( 6352 S.K.`nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Yapılan İcra Takipleri Üzerine Açılacak İtirazın İptali Davalarında İcra İnkar Tazminatının Asgari %20 Olarak Uygulanacağı - Takibin Tarihi Dikkate Alınarak %40 Tazminata Hükmedileceğinin Kabulü Gereği )

* İCRA İNKAR TAZMİNATI ORANI ( 6352 S.K.`nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Yapılan İcra Takipleri Üzerine Açılacak İtirazın İptali Davalarında İcra İnkar Tazminatının %20 Olarak Uygulanacağı - Takibin Tarihi Dikkate Alınarak %40 Tazminata Hükmedileceğinin Kabulü Gereği ) 2004/m.67 6352/m.11

ÖZET: İtirazın iptali davasında; İİK 67/2`deki %40`dan ibaresi, 02.07.2012 tarihinde ve 6352 sayılı Kanun`nun 11. maddesi ile %20`sinden şeklinde değiştirilmiştir. 6352 sayılı Kanun`nun yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden sonra yapılan icra takipleri üzerine açılacak itirazın iptali davalarında icra inkar tazminatı asgari %20 olarak uygulanacaktır. Somut olayda davacının başlattığı icra takibinin tarihi gözetildiğinde davacı lehine %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken %20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

K A R A R: Davacı vekili, müvekkilinin 13.08.2009 tarihli fatura ile davalıya 89.103,77 TL`lik ürün satarak teslim ettiğini, davalının bu ürünlerden bazıları için iade faturası kestiğini, ancak müvekkilinin 20.427,04 TL bakiye alacağı bulunduğunu, bu alacağın tahsili için başlatılan icra takibinin davalının haksız itirazı sonucu durduğunu belirterek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, müvekkilinin 30.03.2006 tarihli sözleşme uyarınca davacıdan aldığı ürünleri mağazalarında satışa sunduğunu, sözleşme gereğince müvekkilinin davalıdan satın aldığı ürünlerin % 100 iade garantisi bulunduğunu, davacının düzenlediği 13.08.2009 tarihli faturadan sonra müvekkilince düzenlenen bir kısım iade faturalarından sonra müvekkilinin davacıdan 3.011,87 TL alacaklı hale geçtiğini, ancak davacının iade faturalarını almaktan kötüniyetli olarak imtina ettiğini, müvekkilinin davalıya borcu olmadığını bildirerek davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davalı tarafından düzenlenen beş adet iade faturasının davacı defterlerinde bulunmadığı, bu faturaların içeriğindeki malların davacıya iade edildiğinin ispat edilemediği gerekçeleriyle davanın kabulüne, davalının itirazının iptaline, takibin devamına ve davalının %20 oranında icra inkar tazminatıyla sorumluluğuna karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2) İİK 67/2`deki %40`dan ibaresi, 02.07.2012 tarihinde ve 6352. sayılı Kanun`nun 11. maddesi ile %20`sinden şeklinde değiştirilmiştir. İİK.`nun 67. maddesinde değişiklik yapan 6352. sayılı Kanun`nun 11. maddesi 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6352 sayılı Kanun`nun 38. maddesi ile İİK`na eklenen geçici 10. maddeye göre, bu kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Geçici 10. maddesindeki “ takip işlemleri” ibaresini takip talebi olarak anlamak gerekir. Bu durumda 6352. sayılı Kanun`un yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden önce yapılmış olan icra takipleri üzerine açılan ve açılacak olan itirazın iptali davalarında icra inkar tazminatı asgari %40 olarak uygulanacaktır. 6352 sayılı Kanun`nun yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden sonra yapılan icra takipleri üzerine açılacak itirazın iptali davalarında icra inkar tazminatı asgari %20 olarak uygulanacaktır. Somut olayda davacının başlattığı icra takibinin tarihi 14.09.2010 olup, 6352 sayılı Kanun`nun 38. maddesi ile İİK`ye eklenen geçici 10. maddesi uyarınca davacı lehine %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken %20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi anılan yasa hükmüne aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte belirtilen nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 07.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube