Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

 

 

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2012/11652
KARAR NO: 2013/1368


Dava dilekçesinde, el atmanın önlenmesi ve eski hale getirilme istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı S... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı, davalılardan S...`le hissedar olduğu taşınmazın terasının davalı S... tarafından diğer davalıya kiralanmak suretiyle bar haline getirildiğini belirterek el atmanın önlenmesini, eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece; el atmanın önlenmesine, terasın projeye uygun olarak kırma çatı ile kapatılarak eski hale getirilmesine, diğer davalı hakkındaki davanın husumetten reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Anayapının ilk inşası sırasında projesine uygun olarak yapılmamış olan çatının projeye uygun hale getirilmesinden davacı da dahil tüm kat malikleri sorumlu olup; mahkemece, çatının projesine uygun olarak yapılması için gerekli masrafların bilirkişiye hesap ettirilerek belirlenmesi, bunun avans niteliğinde kabul edilerek kat maliklerinin arsa payları oranında sorumlu tutularak davacıya çatıyı projesine uygun olarak yapması için yetki verilmesi, masrafların daha fazla olması halinde yine kat maliklerinden arsa payları oranında alınmasına karar verilmesi gerekirken, çatı yapımından ve yapılacak giderlerden yalnız davalının sorumlu tutulması sonucunu doğuracak şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 31.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube