Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Yağmaya Kalkışma Suçu Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2012/4830

K. 2012/12657

T. 21.6.2012

• YAĞMAYA KALKIŞMA SUÇU ( Örgüt Üyesi Olan Sanıktan Borç Para Alındığı/Sanığın Parayı Ödemezse Yakınanın Arkadaşlarını Kaçıracağını Söylediği - Diğer Sanığın Yakınanı Terminalde Sıkıştırarak Borcunu Ödemesini Bir Daha Gelirsem Öldürmeye Gelirim Diye Söylediği Olayda Suçun Unsurları Oluştuğu )

• TEHDİT ( Sanığın Parayı Ödemezse Yakınanın Arkadaşlarını Kaçıracağını Söylediği/Diğer Sanığın Yakınanı Terminalde Sıkıştırarak Borcunu Hemen Ödemesini Ödemezse Bir Daha Öldürmeye Gelirim Diye Söylediği - Yağmaya Kalkışma Suçunun Oluştuğu )

• SANIKTAN ALINAN BORÇ PARANIN ÖDENEMEMESİ ÜZERİNE SÖYLENEN SÖZLER ( Sanığın Eyleminin Yağmaya Kalkışma Suçunu Oluşturduğu - Tehdit Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )

5237/m.110/1, 149, 220/5

ÖZET : Yakınan, örgüt üyesi sanıktan borç para aldığı, vadesi geldiğinde "Borcunu birkaç ay daha idare ederim ancak borcuna her ay yüzde otuz beş faiz eklerim" dediği, sanık ile yakınan arasında tekrar senet imzalandığı, sanığın sık sık telefonla yakınanı arayarak borcunu ödemesi için tehdit ettiği ve "eğer ödemez isen arkadaşlarını kaçıracağını ve sonunun kötü olacağını" söylediği,örgüt üyesi sanığın girişimlerinin neticesiz kalması üzerine diğer sanığın devreye girerek borcunu hemen ödemesini söylediği akabinde yakınanı terminalde yakalayan sanığın "Bir daha gelirsem mutlaka öldürmeye gelirim” diyerek tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında sanığın eyleminin bütün halinde yağmaya kalkışma suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Yakınan M.B., oğlu A.B.`nin örgüt üyesi sanık Ö.Ö. tarafından Bursa`dan zorla Erzincan`a getirdiğini iddia etmiş olmasına göre, sanık E.A.`nın söz konusu eylem nedeniyle 5237 sayılı TCK`nun 220/5 maddesi delaletiyle adı geçen sanık hakkında anılan yakınana yönelik eylemleri nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan dava açılmadığının anlaşılması karşısında, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılması olanaklı kabul edilmiştir.

I- Sanık hakkında yağmaya kalkışma, tehdit, suç örgütü kurma ve yönetme, yaralama, 6136 sayılı yasaya muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelenmesinde,

Sanığın yakınan Ç.G.`ye yönelik yağmaya kalkışma suçunun 5237 sayılı TCY.nın 149. maddesinin 1. fıkrasının ( c )- ( f ) bentlerine aykırı biçimde birden çok kişi tarafından, var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak işlendiği halde uygulama sırasında ( c ) bendinin gösterilmemesi gösterilen teşdit gerekçesi karşısında, örgüt üyesi sanıklar G.D., Ü.K. ve E.A.`nın sanık E.A.`nın talimatları doğrultusunda yakınan E.Ç.`yi Erzincan ilinden araçla zorla Sivas ili istikametine doğru götürdükleri sırada yakınanın gözlerini bağladıkları, sanık E.A`nun yolda jandarma kontrolü olduğu yönündeki cep telefonu konuşması ardından sanıkların yakınanı tekrar Erzincan iline bıraktıklarının anlaşılması karşısında sanık hakkında bu suç için kurulan hükümde uygulama yeri bulunmayan 5237 sayılı TCK`nın 110/1. maddesi ile cezadan indirim yapılması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre sanık E.A. savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin tebliğname gibi ONANMASINA,

II-Sanık hakkında yakınan B.P.`ye karşı tehdit suçundan kurulan hükmün temyiz incelenmesine gelince;

Yakınanın 2004 yılının 11. ayında işten çıkarılması nedeniyle ekonomik olarak zor durumu düşmesi neticesi, örgüt üyesi sanık Ö.Ö.`den faiz karşılığı borç para aldığı borcun vadesi geldiğinde sanık Ö.Ö.`nün yakınanı çağırdığı ve "Ben senin borcunu birkaç ay daha idare ederim ancak borcuna her ay yüzde otuz beş faiz eklerim" dediği,bunun üzerine sanık ile yakınan arasında tekrar Temmuz 2005 tarihinde senet imzalandığı, örgüt üyesi sanık Ö.Ö.`nün sık sık telefonla yakınanı arayarak borcunu ödemesi için tehdit ettiği ve "eğer ödemez isen E.A. ve Ulalar Beldesinde bulunan arkadaşlarının kaçıracağını ve sonunun kötü olacağını" söylediği,örgüt üyesi sanık Ö.Ö.`nün girişimlerinin neticesiz kalması üzerine 2005 yılı Ekim ayında sanık E.A.`nın devreye girerek yakınanı aradığı, örgüt üyesi sanık Özer`e olan borcunu hemen ödemesini söylediği akabinde yakınanı terminalde yakalayan sanık E.A.`nın "Ben Özer`e benzemem bir daha gelirsem mutlaka öldürmeye gelirim” diyerek tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında sanığın eyleminin bir bütün halinde yağmaya kalkışma suçunu oluşturduğu gözetilmeden,kanıtların takdiri ve değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık E.A. savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 5320 Sayılı Yasanın 8/1.maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK.nun 326/son maddesinin gözetilmesine, 21.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube