Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Tüketici Kredisi , Borçlunun Kredi Sözleşmesinde İmzasının bulunmaması

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/24589

K. 2011/5061

T. 29.3.2011

• TÜKETİCİ KREDİSİ ( Alacaklı Banka Asıl Borçlu Aleyhine İcra Takibi Yapıp Takip Semeresiz Kalmadıkça Kefilden Borcun İfasını İsteyemeyeceği - Mahkemece Re`sen Dikkate Alınmasının Zorunlu Olduğu )

• KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Takibin İptali İstemi - Alacaklı Banka Asıl Borçlu Aleyhine İcra Takibi Yapıp Takip Semeresiz Kalmadıkça Kefilden Borcun İfasını İsteyemeyeceği )

• BORÇLUNUN KREDİ SÖZLEŞMESİNDE İMZASININ BULUNMAMASI ( Mahkemece Şikayetin Kabulüyle Borçlu Hakkındaki Takibin İptali Yerine Yazılı Gerekçelerle İtirazın İcra Dairesine Yapılması Gerektiğinden Bahisle Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )

4077/m.10

ÖZET : 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 10. maddesinin 3. fıkrası; `Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez" düzenlemesini içermektedir. Bu nedenledir ki; alacaklı banka, asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp, takip semeresiz kalmadıkça kefilden borcun ifasını isteyemez. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup, mahkemece re`sen dikkate alınması zorunludur. Kaldı ki, borçlunun kredi sözleşmesinde imzasının da bulunmadığı anlaşıldığından mahkemece şikayetin kabulüyle borçlu hakkındaki takibin iptali yerine yazılı gerekçelerle itirazın icra dairesine yapılması gerektiğinden bahisle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı T. Vakıflar Bankası vekili tarafından, kredi kartı sözleşmesine dayalı olarak borçlu M. A. hakkında genel haciz yoluyla icra takibi yapıldığı, adı geçene örnek 7 numaralı ödeme emri tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Takip dayanağı 29.12.2003 tarihli kredi kartı sözleşmesinin incelenmesinde, asıl borçlu Dursun Aksoy olup, muteriz borçlu M. A.`un ise sözleşmede imzasının bulunmadığı görülmektedir.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 10. maddesinin 3. fıkrası; `Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez" düzenlemesini içermektedir. Bu nedenledir ki; alacaklı banka, asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp, takip semeresiz kalmadıkça kefilden borcun ifasını isteyemez. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup, mahkemece re`sen dikkate alınması zorunludur. Kaldı ki, borçlunun kredi sözleşmesinde imzasının da bulunmadığı anlaşıldığından mahkemece şikayetin kabulüyle borçlu hakkındaki takibin iptali yerine yazılı gerekçelerle itirazın icra dairesine yapılması gerektiğinden bahisle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366. ve H.U.M.K.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 29.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube