Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İdarenin Hizmet Kusuruna Dayalı - Davaya Bakma Görevinin İdare Mahkemelerine Ait Olduğu/Anayasa Mahkemesinin HMK`nun 3. Maddesini 16.02.2012 tarih ve 2011/35 E.-2012/23 Sayılı Kararıyla İptal Ettiği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/15930

K. 2012/18121

T. 28.11.2012

• İDARENİN KUSURUNA DAYALI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Anayasa Mahkemesinin HMK`nun 3. Maddesini İptal Etmesi Nedeniyle Davaya Bakma Görevinin İdare Mahkemelerine Ait Olduğu )

• MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( İdarenin Hizmet Kusuruna Dayalı - Davaya Bakma Görevinin İdare Mahkemelerine Ait Olduğu/Anayasa Mahkemesinin HMK`nun 3. Maddesini 16.02.2012 tarih ve 2011/35 E.-2012/23 Sayılı Kararıyla İptal Ettiği )

• GÖREVLİ YARGI YERİ ( İdarenin Hizmet Kusuruna Dayalı Maddi Tazminat İstemi - Anayasa Mahkemesinin HMK`nun 3. Maddesini İptal Etmesi Nedeniyle Görevin İdare Mahkemelerine Ait Olduğu )

6100/m. 3

ÖZET : Dava, idarenin hizmet kusuruna dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir. Anayasa Mahkemesinin 16/02/2012 tarih ve 2011/35 Esas-2012/23 sayılı kararıyla 6100 sayılı HMK`nun 3. maddesini iptal etmesi nedeniyle eldeki davaya bakma görevi idare mahkemelerine aittir.

DAVA : Davacı S. A. ve diğeri vekili tarafından, davalı Milli Eğitim Bakanlığı`na izafeten Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü aleyhine 26/03/2012 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 04/06/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, idarenin hizmet kusuruna dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece 6100 sayılı HMK`nun 119/2. maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 16/02/2012 tarih ve 2011/35 Esas-2012/23 sayılı kararıyla 6100 sayılı HMK`nun 3. maddesini iptal etmesi nedeniyle eldeki davaya bakma görevi idare mahkemelerine aittir.

Görev hususu yargılamanın her aşamasında re`sen dikkate alınması gereken ve davanın açılmamış sayılması kararına nazaran öncelikle ele alınması gereken bir husus olduğundan belirtilen şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş; hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 28.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube