Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN DAVA ( Belediye Organlarının Eylem ve İşlemleri de Kamusal Nitelikte Olup Kamu Hizmeti Kavramı Çerçevesinde Olduğu/Bu Tür İstemlerin Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Açılması Gerektiği - Haksız Eylem Nedeni İle Maddi Tazminat )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/14060

K. 2012/17725

T. 22.11.2012

• HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT ( Davalı Belediyenin Hizmet Kusurundan Doğan Zararın Ödetilmesi İstemi - Bu Tür İstemlerin Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Açılacak Davada İleri Sürülmesi Gerektiği )

• BELEDİYE ALEYHİNE AÇILACAK DAVA ( Haksız Eylem Nedeni İle Maddi Tazminat - Davalı Belediyenin Hizmet Kusurundan Doğan Zararın Ödetilmesi İsteminin İdari Yargı Yerinde Açılacak Davada İleri Sürülmesi Gerektiği )

• HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN DAVA ( Belediye Organlarının Eylem ve İşlemleri de Kamusal Nitelikte Olup Kamu Hizmeti Kavramı Çerçevesinde Olduğu/Bu Tür İstemlerin Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargı Yerinde Açılması Gerektiği - Haksız Eylem Nedeni İle Maddi Tazminat )

• GÖREV ( Haksız Eylem Nedeni İle Maddi Tazminat - Davalı Belediyenin Hizmet Kusurundan Doğan Zararın Ödetilmesi İsteminin İdari Yargı Yerinde Açılacak Davada İleri Sürülmesi Gerektiği )

2577/m.2/1-b

2709/m.130

ÖZET : Dava, haksız eylem nedeni ile uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Davalı Belediye, Anayasa`nın 130. maddesine göre bir kamu tüzel kişisidir. Anılan tüzel kişiliğe bağlı olarak ve kamusal kurallar çerçevesinde faaliyet gösteren belediye organlarının eylem ve işlemleri de kamusal nitelikte olup kamu hizmeti kavramı çerçevesindedir. İstemin ileri sürülüş ve olayın gerçekleşme biçimine göre davanın anılan davalıya yöneltilmesinin nedeni de hizmet kusurundan doğan zararın ödetilmesi istemidir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası`nın 2/1-b maddesi gereğince bu tür istemlerin tam yargı davası olarak idari yargı yerinde açılacak davada ileri sürülmesi gerekir.

DAVA : Davacı A. A.vekili tarafından, davalı Rize Belediye Başkanlığı aleyhine 24/05/2011 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 17/01/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız eylem nedeni ile uğranılan maddi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece istem reddedilmiş; karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, dava dışı inşaat şirketinden daire satın aldığını ancak inşaatın ruhsatının olmadığını öğrendiğini, davalı belediye tarafından inşaatın ruhsatının olmaması nedeni ile mühürlenmesinden sonra inşaat şirketince mührün sökülerek inşaata devam olunmasına davalının göz yummasından dolayı ruhsatsız binadan aldığı daire nedeni ile uğradığı zararın ödetilmesini istemiştir.

Davalı, idarenin hizmet kusuru olmadığını, inşaatın ruhsatsız olmasından dolayı davacının uğradığı bir zarar varsa sorumlusunun satım sözleşmesinin tarafı olan şirket olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davacının uğradığını iddia ettiği zarar ile davalının eylemi arasında nedensellik bağı olmadığından istemin reddine karar verilmiştir.

Davalı Belediye, Anayasa`nın 130. maddesine göre bir kamu tüzel kişisidir. Anılan tüzel kişiliğe bağlı olarak ve kamusal kurallar çerçevesinde faaliyet gösteren belediye organlarının eylem ve işlemleri de kamusal nitelikte olup kamu hizmeti kavramı çerçevesindedir. İstemin ileri sürülüş ve olayın gerçekleşme biçimine göre davanın anılan davalıya yöneltilmesinin nedeni de hizmet kusurundan doğan zararın ödetilmesi istemidir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası`nın 2/1-b maddesi gereğince bu tür istemlerin tam yargı davası olarak idari yargı yerinde açılacak davada ileri sürülmesi gerekir. Mahkemece, davalı Belediye yönünden uyuşmazlığın çözümünde idari yargı yerinin görevli olduğu benimsenerek yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği nedeni ile dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 22.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube