Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

K.MÜLKİYET APARTMAN ALTINDAKİ OTOPARKIN KİRAYA VERİLMESİ...

 

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2012/15505
KARAR NO: 2013/1254Dava dilekçesinde, davalı yönetimin diğer davalıya kiraladığı ortak yer olan otoparktan davalı şirketin tahliyesi, bu yerin eski hale getirilmesi ve davalılar arasındaki kira sözleşmesinin geçersiz olduğunun tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı yönetim vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin de bağımsız bölüm maliki olduğu anataşınmazın ortak yeri olan otoparkının davalı apartman yönetimince diğer davalı şirkete kiralandığını, tüm kat maliklerinin ve kendisinin rızasının bulunmadığını ileri sürerek davalı şirketin dava konusu yerden tahliyesini, bu alanın eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, anayapının ortak yeri olan otoparkının (fiilen dükkan ve bodrumun) kiraya verilmesi için bir kısım kat maliklerinin yöneticiyi yetkilendirmek suretiyle davalı şirket ile bu hususta kira sözleşmesi yapılmasına ilişkin karar aldıkları anlaşılmaktadır. Mahkemece buna göre kira sözleşmesinin dayanağını teşkil eden kat malikleri kurulu kararlarına (20.03.2008 ve 07.04.2008 tarihli) olumlu oyları ile katılan ve o kararlarda imzası bulunan kat maliklerinin davaya dahil edilmesinden ve taraf teşkilinin sağlanmasından sonra bir karar verilmesi gerekirken, taraf teşkili sağlanmadan davanın esası hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 31.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube