Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
DANIŞTAY
5. Daire 2009/3418 E.N , 2011/193 K.N.


Özet
TEMYİZ İSTEMİ ÜZERİNE VERİLEN KARARIN DÜZELTİLMESİ YOLUNDAKİ İSTEMİN KARARA BAĞLANMASINDAN SONRA, BİR KEZ DAHA KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNULAMAYACAĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı) : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili: Av. …

Karşı Taraf : …

Vekili: …

İsteğin Özeti: Danıştay Beşinci Dairesi`nin 9.2.2009 günlü, E:2007/3882, K:2009/475 sayılı kararının düzeltilmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi`nce 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14/6. maddesi uyarınca Tetkik Hakimi Nihat Bayram`ın açıklamaları dinlenildikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 54. maddesinin 3622 sayılı Yasa ile değişik 1. fıkrasında, Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile Bölge İdare Mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın düzeltilmesinin istenilebileceği belirtilmiş olup; anılan Yasa`da, kararın düzeltilmesinin ikinci kez istenilmesine olanak sağlayan bir hükme yer verilmemiştir.

Davacının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nde Kaynak Geliştirme ve İçtirakler Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken aynı belediye Araştırma Müdürlüğü`ne APK uzmanı olarak atanmasına ilişkin 10.5.2004 onay tarihli işlemin iptali istemiyle açtığı davada, dava konusu işlemin iptali yolunda İstanbul 1. İdare Mahkemesi`nce verilen 17.6.2005 günlü, E:2004/1586, K:2005/1207 sayılı kararın davalı idare tarafından temyizen incelenerek bozulmasının istenilmesi üzerine, Danıştay Beşinci Dairesi`nin 31.1.2007 günlü, E:2006/339, K:2007/256 sayılı kararıyla anılan kararın gerekçe eklenmek suretiyle onandığı; davalı idarenin bu karara yönelik karar düzeltme isteminin ise, Dairemizin 9.2.2009 günlü, E:2007/3882, K:2009/475 sayılı kararıyla kabul edilerek onama kararımızın kaldırıldığı ve İdare Mahkemesi kararının aynen onandığı; davalı idarenin bu kez, 16.4.2009 tarihinde kayda giren dilekçesi ile söz konusu kararın düzeltilmesini istediği dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.

Açıklanan bu durum karşısında, 2577 sayılı Yasa`ya göre, Dairemizce, temyiz istemi üzerine verilen kararın düzeltilmesi yolundaki istem hakkında karar verildikten sonra, bir kez daha karar düzeltme isteminde bulunulamayacağından, davalı idarenin karar düzeltme isteminin incelenmeksizin reddine, 21.1.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube