Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

14. DAİRE

E. 2011/5159

K. 2011/3

T. 30.5.2011

• LPG İSTASYONU ALANI OLARAK AYRILMAMIŞ TAŞINMAZ ( İmar Planında - Üzerindeki LPG İstasyonunun 5216 S.K. Md. 7/1-z Uyarınca Yıktırılması İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )

• İMAR PLANINDA LPG İSTASYONU ALANI OLARAK AYRILMAMIŞ TAŞINMAZ ( Üzerindeki LPG İstasyonunun 5216 S.K. Md. 7/1-z Uyarınca Yıktırılması/Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İnsan Sağlığını Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Soktuğu )

• İNSAN SAĞLIĞININ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEYE SOKULMASI ( İmar Planında LPG İstasyonu Alanı Olarak Ayrılmamış Taşınmaz Üzerindeki LPG İstasyonu - 5216 S.K. Md. 7/1-z Uyarınca Yıktırılabileceği )

5216/m. 7/1-z

ÖZET : İmar planında LPG istasyonu alanı olarak ayrılmamış taşınmaz üzerindeki LPG istasyonunun insan sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğundan bahisle, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu`nun 7. maddesinin 1. fıkrasının ( z ) bendi uyarınca yıktırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

DAVA : İstemin Özeti :Ankara 7. İdare Mahkemesinin E:2009/1906, K:2010/1160 sayılı 24.6.2010 günlü, kararının, usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek, işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; Ankara İli, Altındağ İlçesi, Siteler, Taşdelen Caddesi No. 148 adresinde, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazda bulunan LPG istasyonunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının ( z ) bendinin Büyükşehir Belediyelerine verdiği yetkiye istinaden yıkımına ve eski konumuna getirilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.4.2009 gün ve 465 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, davalı idarenin süre itirazının yerinde olmadığı, dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan LPG istasyonunun imar planında işaretlenmediği ve davalı idareden yapı ruhsatı alınmamış olması nedeniyle mevcut haliyle insan sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak nitelikte olduğundan, yıkılması yönünde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar; davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın, yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 7. İdare Mahkemesinin 24. 06. 2010 günlü, E: 2009/1906, K: 2010/1160 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu` nun 49. maddesinin l. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından,

SONUÇ : Bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 30.05.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

danx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube