Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

K.MÜLKİYET-APARTMAN ORTAK ALANINDA KOMBİ ODASI YAPILMASI...

 

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2012/13989
KARAR NO: 2013/4Dava dilekçesinde, davalının bağımsız bölümünde köpek beslemesinin, yönetici olarak sorumlu olduğu depoda gaz dağıtım düzeneği ve kombisi ile elektrik sayaçlarının tehlike yaratacak şekilde yanyana bulundurulmasının önlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı dava dilekçesinde, davalı tarafından anataşınmazın ortak alanında gerçekleştirildiği iddia edilen tesis sebebiyle yapılan müdahalenin önlenmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne, ortak alana yapılan tesisin (kombi odasının) yıkılmak suretiyle projeye uygun eski hale getirilmesine karar verilmiştir.
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin 2. fıkrasında; kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı hükme bağlanmış olup buradan hareketle dava konusu tesislerin kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasıyla her zaman yaptırabileceği anlaşılmaktadır. Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; anataşınmaz kat malikleri kurulunun 24.05.2008 tarihli toplantısında bu davanın mahkemesi ve esas numarası da belirtilmek suretiyle beşte dört çoğunlukla geçmişte yapılmış dava konusu tesis ve değişikliklere muvafakat edildiğine ilişkin karar alındığından, bu durum mahkemece gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde görülmeyen gerekçe ile kabulü doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 14.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube