Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
3. KİŞİNİN ELİNDEKİ MALLARIN HACZİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/11616

K. 2006/14797

T. 6.7.2006

• İSTİHKAK İDDİASI ( Üçüncü Kişinin Elindeki Malların Haczinde İstihkak İddiasında Bulunulması Halinde Dava Açmak Üzere Alacaklıya Süre Verilmesi Gereği )

• 3. KİŞİNİN ELİNDEKİ MALLARIN HACZİ ( İstihkak İddiasında Bulunulması Halinde Dava Açmak Üzere Alacaklıya Süre Verilmesi Gereği )

• SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ ( Üçüncü Kişinin Elindeki Malların Haczinde İstihkak İddiasında Bulunulması Halinde Dava Açmak Üzere Alacaklıya Süre Verilmesi Gereği )

2004/m. 99

ÖZET : Haczedilen şey borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir kişinin elindeyse, icra müdürünün o şahıs aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açmak üzere alacaklıya yedi günlük süre vermesi gerekir. Bu süre içinde dava açılmazsa üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Dosya kapsamından haciz yapılan yerin borçluya ait olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda dava açmak üzere icra müdürünce alacaklıya süre verilmesi gerekir.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı Ayşegül vekili tarafından borçlu Ahmet hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile İcra takibine geçilmiş ve 19.09.2005 tarihinde ( S ... Köyü/O ... ) adresinde haciz uygulaması yapılmıştır. İcra takibinin İhtiyati haciz kararıyla başladığı, gerek İhtiyati haciz kararında ve gerekse ödeme emrinde borçlunun adresinin ( K ... yolu üzeri No: 138/A ... O ... ) olarak belirlenmesine rağmen, yukarıda açıklandığı üzere haczin bir başka adreste yapıldığı anlaşılmaktadır. Şikayetçi 3. şahıs Erdem vekili, haczin yapıldığı adresin borçluya ilgilisinin bulunmadığım, bu yerin şikayetçiye ait işyeri olduğunu ileri sürmüştür.

İİK`nun 99. maddesi gereğince ( haczedilen şey borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden 3. bir şahıs nezdinde bulunursa icra müdürü o şahıs aleyhine icra mahkemesine müracaat için alacaklıya 7 gün mühlet verir ), somut olayda, haczin uygulandığı yerin borçluya ait olmadığı anlaşıldığına göre; mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi yasaya uygundur.

Ancak, bu durumda İİK`nun 99. maddesi gereğince dava açmak üzere İcra müdürünce alacaklıya süre verilmesi gerektiği yönünde hüküm tesisi yerine haczin iptali isabetsiz ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından karar düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Osmaniye İcra Mahkemesi`nin 09.12.2005 tarih ve 2005/278 E., 2005/300 K. sayılı kararının hüküm bölümünün ( 2 ) no`lu bendinin tümünün karar metninden çıkarılmasına, yerine ( icra müdürlüğünce İİK`nun 99. maddesine göre dava açmak üzere alacaklıya mehil verilmesi gerektiğine ) sözcüklerinin yazılmasına, icra mahkemesi kararının düzeltilen bu şekliyle İİK. 366 ve HUMK`nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına mahal olmadığına, 06.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube