Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
E. 2008/142
K. 2012/941
T. 15.6.2012
• YURTKUR`DA GÖREV YAPANLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZASI ( İdareye Aynı Eylemden Dolayı Bir de Gelir Mahrumiyetine Yol Açacak Biçimde Düzenleme Getirilmesine Olanak Tanınmadığı - Belli Bir Süre Ek Ödemeden Yararlandırmama Yoluna Gidilemeyeceği )
• DİSİPLİN CEZASI ( Alanlara Ayrıca Bir de Aylıktan Kesme Cezası Niteliği Taşıyacak Şekilde Belli Bir Süre Ek Ödemeden Yararlandırmama Yoluna Gidilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
• EK ÖDEMEDEN YARARLANDIRILMAMA İŞLEMİ ( Alınan Disiplin "Kınama" Cezası Nedeniyle - Hukuka Uygunluk Bulunmadığı/657 S.K.`nın Disiplin Cezaları İle İlgili Maddelerinde İşlenilen Eyleme Aynı Yasa da Öngörülen Disiplin Cezasının Verilmesi Esası Getirildiği )
657/m. 125, 126
5102/m. 5
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna Tabi Personeline 5102 sayılı Kanuna Göre Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar/m. 5, 12/d 
 
ÖZET : Dava; Yurtkur Bölge Müdürlüğünde görev yapan davacının, aldığı disiplin ( kınama ) cezası nedeniyle Kurum personeline ödenmekte olan ek ödemeden üç ay süreyle yoksun bırakılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Yönetim Kurulu Kararının ( Ek Ödeme Usul ve Esasları ) 12. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır. 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun disiplin cezaları ile ilgili maddelerinde, devlet memuru tarafından işlenilen eyleme, yine aynı Yasa da öngörülen disiplin cezasının verilmesi esası getirilmiştir. 
 
Dava konusu düzenlemeyle herhangi bir disiplin cezası alanlara ayrıca bir de aylıktan kesme cezası niteliği taşıyacak şekilde belli bir süre ek ödemeden yararlandırmama yoluna gidilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Zira, disiplin cezasına konu eylemler için uygulanacak yaptırım mevzuatta belirlenmiş olup, dava konusu işlem tarihi itibarıyla idari düzenlemeye dayanılarak disiplin cezasının yanında aynı eylemden dolayı bir de gelir mahrumiyetine yol açacak biçimde düzenleme getirilmesine olanak tanıyan bir yetki davalı idareye tanınmamıştır. 
 
İstemin Özeti : Danıştay Onbirinci Dairesinin 28.2.2007 günlü, E:2004/5032, K:2007/1880 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir. 
 
Savunmanın Özeti : Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. 
 
Danıştay Tetkik Hakimi Mustafa Karabulut`un Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 
 
Danıştay Savcısı Handan Yağuş`un Düşüncesi : Danıştay dava dairelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabitmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. 
 
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
 
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Dava; Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü Vekili olarak görev yapan davacının, aldığı disiplin ( kınama ) cezası nedeniyle Kurum personeline ödenmekte olan ek ödemeden üç ay süreyle yoksun bırakılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Yönetim Kurulu Kararının ( Ek Ödeme Usul ve Esasları ) 12. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır. 
 
Danıştay Onbirinci Dairesi 28.2.2007 günlü, E:2004/5032, K:2007/1880 sayılı kararıyla; disiplin cezalarının, kamu hizmetlerinin ve kamu yararının devamlılığının sağlanması amacıyla kamu görevlileri için görev, yetki ve sorumlulukları bakımından yasal olarak getirilmiş 
 
bulunan yaptırımlar olduğu, bu hizmetleri yürüten kamu görevlilerinin görev anlayışları, yetkileri ve sorumluluklarının kamu hizmeti ve kamu yararı ile sınırlandırıldığı, bu sınırlandırma dışına çıkanların ise disiplin cezaları ile cezalandırılmalarının öngörüldüğü, disiplin cezalarıyla getirilen müeyyidelerle sağlanmak istenen amacın ek ödemelerle güdülen amaç gibi, kurum personelinin daha etkin ve verimli çalışmasını ve kamu hizmetinin rasyonel şekilde yerine getirilmesini sağlamak olduğu, bu durumda, davacının, disiplin cezası ile cezalandırılması nedeniyle ek ödemesinin kesilmesine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. 
 
Davacı; hak ettiği ek ödemenin disiplin cezasına bağlı olarak kesilmesinin yasal dayanağının olmadığını öne sürmekte ve Daire kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 
 
5102 sayılı "Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun"un 5. maddesinde; Devlet bütçesinden sağlanan ödenekler dışındaki Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gelirlerinden karşılanmak üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, görev unvanı esas alınarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunca uygun görülen oran ve miktarlarda her ay ek ödeme verileceği, ek ödemelerin aylık tutarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan en yüksek Devlet memuru aylığının ( ek gösterge dahil ) brüt tutarının % 130`unu geçemeyeceği, ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümlerinin uygulanacağı ve damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulamayacağı, ek ödemeye ilişkin usul ve esasların Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunca belirleneceği hükme bağlanmıştır. 
 
Bu yetkiye istinaden Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunca 1.1.2004 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe konulan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna Tabi Personeline 5102 sayılı Kanuna Göre Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların 5. maddesinde; görev unvanı, çalışma verimi ve hizmetlerin rasyonelliğini sağlayacak ilkeler gözönünde bulundurularak, kapsama dahil Kurum personeline Yönetim Kurulunca uygun görülen oran ve miktarda ek ödeme verileceği belirtilmiş, aynı Usul ve Esasların dava konusu edilen 12/d maddesinde de, kınama cezası alan personele üç ay süreyle ek ödeme verilmeyeceği öngörülmüştür. 
 
Dosyanın incelenmesinden, Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Vekili olarak görev yapan davacının, kınama cezası ile cezalandırılması üzerine ek ödemesinin üç ay süreyle kesildiği, bakılmakta olan davanın ek ödemesinin kesilmesine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Yönetim Kurulu kararının ( Ek Ödeme Usul ve Esasları ) 12. maddesinin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır. 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun disiplin cezaları ile ilgili maddelerinde, devlet memuru tarafından işlenilen eyleme, yine aynı Yasa da öngörülen disiplin cezasının verilmesi esası getirilmiştir. 
 
Dava konusu düzenlemeyle herhangi bir disiplin cezası alanlara ayrıca bir de aylıktan kesme cezası niteliği taşıyacak şekilde belli bir süre ek ödemeden yararlandırmama yoluna gidilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Zira, disiplin cezasına konu eylemler için uygulanacak yaptırım mevzuatta belirlenmiş olup. dava konusu işlem tarihi itibarıyla idari düzenlemeye dayanılarak disiplin cezasının yanında aynı eylemden dolayı bir de gelir mahrumiyetine yol açacak biçimde düzenleme getirilmesine olanak tanıyan bir yetki davalı idareye tanınmamıştır. 
 
Bu durumda, dava konusu bireysel ve düzenleyici işlem ile bu işlemlerin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Daire kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. 
 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüne, Danıştay Onbirinci Dairesinin 28.2.2007 günlü, E:2004/5032, K2007/1880 sayılı kararının BOZULMASINA, 15.06.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 
danx
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube