Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)BOZMA İLAMI GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Ayrıntıları Söz Konusu İlamda Açıklandığı Üzere 1479 S. Kanunun 53 Ek 19 ve Geç. 26. Md. Düzenlemeleri Dikkate Alınmak Suretiyle Özellikle Sağlık Sigortası Primlerinin Gözetilmesi Gerektiği - Zorunlu Sigortalılık Süresinin Tespiti )

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1624

K. 2011/2719

T. 3.3.2011

• ZORUNLU SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ ( Bozma İlamı Gerekleri Yerine Getirilmediğinden Ayrıntıları Söz Konusu İlamda Açıklandığı Üzere 1479 S. Kanunun 53 Ek 19 ve Geç. 26. Md. Düzenlemeleri Dikkate Alınmak Suretiyle Özellikle Sağlık Sigortası Primlerinin Gözetilmesi Gerektiği )

• BOZMA İLAMI GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Ayrıntıları Söz Konusu İlamda Açıklandığı Üzere 1479 S. Kanunun 53 Ek 19 ve Geç. 26. Md. Düzenlemeleri Dikkate Alınmak Suretiyle Özellikle Sağlık Sigortası Primlerinin Gözetilmesi Gerektiği - Zorunlu Sigortalılık Süresinin Tespiti )

• SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ( Zorunlu Sigortalılık Süresinin Tespiti - Ayrıntıları Söz Konusu İlamda Açıklandığı Üzere 1479 S. Kanunun 53 Ek 19 ve Geç. 26. Md. Düzenlemeleri Dikkate Alınmak Suretiyle Özellikle Sağlık Sigortası Primlerinin Gözetilmesi Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çelişkileri Giderici ve Yöntemince Düzenlenecek Raporla Borçlanmanın Karşılığı Olan Süre Kuşkuya Yer Bırakmayacak Açıklıkta Saptandıktan Sonra Bu Sürenin Sigortalılık Süresi Olarak Değerlendirilmesi Yönünde Elde Edilecek Sonuca Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )

1479/m.53,ek 19, geç.m.26

ÖZET : Dava, sonucu itibarıyla 1479 Sayılı Kanun hükümleri kapsamındaki zorunlu sigortalılık süresinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece bozma ilamı gerekleri yerine getirilmediğinden; ayrıntıları söz konusu ilamda açıklandığı üzere, 1479 Sayılı Kanunun 53, ek 19 ve geç. 26. madde düzenlemeleri dikkate alınmak suretiyle, özellikle sağlık sigortası primleri de gözetilerek, davalı Kuruma yazı yazılıp davacının yatırdığı miktarın, ödeme tarihinde bulunduğu gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ne kadar süreye karşılık geldiği belirlenmeli, anılan Kurum saptamasına davacı tarafından itiraz edildiği takdirde bu kez çekişme konusunda uzmanlardan oluşan üç kişilik bilirkişi kuruluna başvurularak, çelişkileri giderici ve yöntemince düzenlenecek raporla borçlanmanın karşılığı olan süre kuşkuya yer bırakmayacak açıklıkta saptandıktan sonra bu sürenin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi yönünde elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.

DAVA : Dava, sonucu itibarıyla 1479 Sayılı Kanun hükümleri kapsamındaki zorunlu sigortalılık süresinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrasında davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı S.G.K.Başkanlığı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Tolga Özmen tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükümün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı Kurum vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-) Vergi yükümlülük süresine karşılık gelen ve borçlanma üzerine primleri yatırılan 1.7.1989 - 4.10.2000 tarihleri arasındaki dönemde. 1479 Sayılı Kanun hükümlerine tabi zorunlu sigortalı olunduğunun tespiti istemine ilişkin davanın mahkemece yapılan ilk yargılamasında verilen hükmün, Dairemizin 26.10.2009 gün ve 11611/16148 Sayılı ilamı ile bozulup, anılan ilama uyulduğu, gerek davalı Kurumca 18.12.2007 tarihinde mahkemeye yazılan yazı, gerek bilirkişiler tarafından bozma ilamı öncesinde düzenlenen 5.3.2008 tarihli ve bozma ilamı sonrasında hazırlanan 30.9.2010 tarihli rapor içerikleri arasında açık çelişki bulunduğu, özellikle, hükme dayanak kılınan son raporun denetime elverişli olmayıp yöntemince düzenlenmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, mahkemece bozma ilamı gerekleri yerine getirilmediğinden; ayrıntıları söz konusu ilamda açıklandığı üzere, 1479 Sayılı Kanunun 53, ek 19 ve geç. 26. madde düzenlemeleri dikkate alınmak suretiyle, özellikle sağlık sigortası primleri de gözetilerek, davalı Kuruma yazı yazılıp davacının yatırdığı miktarın, ödeme tarihinde bulunduğu gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ne kadar süreye karşılık geldiği belirlenmeli, anılan Kurum saptamasına davacı tarafından itiraz edildiği takdirde bu kez çekişme konusunda uzmanlardan oluşan üç kişilik bilirkişi kuruluna başvurularak, çelişkileri giderici ve yöntemince düzenlenecek raporla borçlanmanın karşılığı olan süre kuşkuya yer bırakmayacak açıklıkta saptandıktan sonra bu sürenin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi yönünde elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu davanın kabul üne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, 3.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube