Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN LİKİT OLDUĞU, İNKAR TAZMİNATI...

 

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/13774
KARAR NO : 2013/1542


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili; müvekkili bankanın ... şubesinin kredili müşterisi olan davalı şirketin kendisine tahsis edilen ticari krediden 245.517,26.-TL kullandığını, yine kendisine tahsis edilen ... nedeniyle 893,85.-TL kullandığını ancak sözleşme ile tanınan süreler içerisinde bu krediyi ödemediğini, genel kredi taahhütnamesinin ilgili maddeleri gereğince 19/03/2009 tarihi itibariyle kredi ilişkisinin kesildiği ve kredinin kesildiği tarih itibariyle toplam 246.411,11.-TL banka alacağının ödenmesi, aksi halde yasal takibe geçileceğinin ihbar ve ihtar olunduğunu, ihtarname tebliğine rağmen gereği yerine getirilmediğinden, davalı aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takip başlatıldığını, davalı şirketin asıl alacak dışında olmak üzere icra takibinde talep edilen diğer faiz, BSMV ve ihtarname ücretine itiraz ettiklerinden İcra Müdürlüğünce asıl alacak yönünden takibin devamına, diğer talepler yönünden takibin durdurulmasına karar verildiğini,davalının takip dosyasındaki asıl alacak dışındaki taleplere ilişkin itirazının iptaline, itiraz edilen talepler yönünden de takibin devamına, itiraz edilen miktar üzerinden davalının %40 icra-inkar tazminatı ödemesine, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili itirazlarını tekrar ettiklerini belirtmiştir.

Mahkemece;bilirkişi raporunda davacının davalıdan talep edebileceği miktarın 237.942,57.-TL asıl alacak, 41.119,94.-TL takip tarihine kadar işlemiş faiz, 322,08.-TL vergi ve kkdf, 2.056,00.-TL BSMV ve 116,94.-TL ihtarname masrafı olmak üzere toplam 281.557,33.-TL olduğunun tespit edildiği,bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkan toplam alacak miktarının takip talebindeki alacak miktarından daha fazla olduğu ve takibin doğru miktarda yapıldığının ispatlandığı, yapılan itirazın haksız mahiyette olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne, alacağın likit olmadığı ve hesaplama gerektirdiği gerekçesiyle , icra inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmiş hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Alacak ve fer`ileri Genel Kredi Sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, likit (bilinebilir, belirlenebilir) nitelikte olduğu gözetilmeden davacının inkar tazminatı isteminin reddi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 28.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube