Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)SON MİRASÇI SIFATIYLA TAŞINMAZ BEDELİNİN HAZİNEYE DEVRİ İSTEMİ ( Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13353

K. 2013/309

T. 17.1.2013

• GAİPLİK KARARI VERİLMESİ TALEBİ ( Son Mirasçı Sıfatıyla Taşınmaz Bedelinin Hazineye Devri İsteminde de Bulunulduğu - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )

• TAŞINMAZ BEDELİNİN HAZİNEYE DEVRİ İSTEMİ ( Gaiplik İsteği Yanında Son Mirasçı Sıfatıyla Bu Talepte de Bulunulduğu - Malvarlığına Yönelik Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

• HAZİNENİN İSTEMİ ( Gaiplik İsteği Yanında Son Mirasçı Sıfatıyla Taşınmaz Bedelinin Hazineye Devri İstemi/Davanın Malvarlığına Yönelik Olduğu - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )

• SON MİRASÇI SIFATIYLA TAŞINMAZ BEDELİNİN HAZİNEYE DEVRİ İSTEMİ ( Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

4721/m.588

6100/m.2, 382, 383

ÖZET : Davacı hazine, gaiplik isteği yanında, son mirasçı sıfatıyla taşınmazın bedelinin hazineye devri isteminde de bulunmuştur. Dava mal varlığına yönelik olup, bu hali ile HMK`nun 2. maddesi kapsamındadır. Davada görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

DAVA : Yanlar arasında görülen gaiplik ve bedelin ödenmesi davası, yerel mahkemece gaipliğe ilişkin talep hakkında mahkemenin görevsizliğe, bedelin ödenmesine ilişkin isteğin ise tefrikine ilişkin karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Nurdan Beyoğlu`nun raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, Hazine tarafından açılan gaiplik kararı verilmesi ve ortaklığın giderilmesi davası sonunda gaip olan kişi adına yatırılan bedelin hazineye ödenmesi isteklerine ilişkindir.

Mahkemece, bedele ilişkin talebin tefrikine, gaiplik isteği yönünden ise mahkemenin görevsizliğine karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu 2356 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Refika`nın kayden paydaş olduğu, taşınmazın idaresi için Fatih 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 19.03.1992 tarih ve 1991/1237 E.1992/169 K. sayılı kararı ile davalının kayyım tayin edildiği, taşınmazın, Fatih 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30.11.1994 tarih ve 1994/251 esas, 1994/1066 karar sayılı ilamı ile satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verildiği, kararın kesinleşmesi üzerine gerçekleştirilen satış sonucu, Refika`nın payına karşılık gelen bedelin bankaya yatırıldığı, 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolduğu anlaşılmaktadır.

Her ne kadar gaiplik kararı verilmesi isteği bakımından görevsizlik kararı verilmiş ise de; TMK`nun 32 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan gaiplik davalarında sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu kuşkusuzdur. Oysa somut olayda davacı hazine, gaiplik isteği yanında, son mirasçı sıfatıyla taşınmazın bedelinin hazineye devri isteminde de bulunmuştur. Bu tür bir isteğin TMK`nun 588. maddesi kapsamında olduğu açıktır.

Öte yandan, davanın taşınmazın aynına yönelik olduğu gözetildiğinde olayda HMK`nun 382 ve 383 maddelerinin uygulama yeri de bulunmamaktadır. Zira dava mal varlığına yönelik olup, bu hali ile HMK`nun 2. maddesi kapsamında olduğunun kabulü zorunludur. Anılan madde uyarınca da davada görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu tartışmasızdır.

Hal böyle olunca, yeniden her iki isteğin birlikte görülmesi amacıyla tefrik edilen 2012/151 esas sayılı dava dosyası ile eldeki davanın birleştirmesi ondan sonra işin esasının incelenmesi, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir.

SONUÇ : Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü ( 6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile ) 1086 sayılı HUMK.`nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 17.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube