Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/4235

K. 2011/7649

T. 3.5.2011

* 15 YAŞINI DOLDURMAYAN KİŞİNİN EVLENMESİ ( Evlenme Akdinin Butlanla Sakat Değil Yok Hükmünde Olacağı - Evlenmenin Yokluğunun Tespitine Karar Verileceği )

* EVLENME AKTİNİN KURUCU UNSURLARI ( Evlenme Yaşını Doldurmuş Olmaları Gereği - Evlendirmeye Selahiyetli Memur Önünde İrade Beyanı Olması Gereği )

* HAKİM TARAFINDAN İZİN VERİLMESİ SONUCU EVLENME ( 16 Yaşın Tamamlanması Gereği - 15 Yaşını Doldurmadan Evlenen Davacının Evlenme Akdinin Butlanla Sakat Değil Yok Hükmünde Olacağı )

* EVLENMENİN YOK HÜKMÜNDE OLMASI ( 15 Yaşını Dahi Doldurmamış Kişinin Evlenme Akdinin Butlanla Sakat Değil Yok Hükmünde Olacağı ) 4721/m.124

ÖZET : Evleneceklerin evlenme yaşını doldurmuş olmaları, evlendirmeye selahiyetli memur önünde irade beyanı geçerli bir evlenmenin asli ve kurucu unsurudur. Aktin kurucu unsurlarındaki noksanlık evlenmenin yokluğu sonucunu doğurur. Evlenme tarihinde davacı onbeş yaşını doldurmamış, hakim tarafından izin verilebilecek onaltı yaşını dahi tamamlamamıştır. Bu durumda yapılan evlenme akdi, butlanla sakat değil, yok hükmünde olur. Öyleyse evlenmenin yokluğunun tespitine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : 1-) Tarafların evlenme akdi 14.09.2005 tarihinde yapılmıştır. Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi`nin davalının mahkumiyetiyle ilgili 19.06.2009 tarihli 2005/102 esas, 2009/90 karar sayılı kararıyla; davacı E.’in 13.1.1991 olan doğum tarihinin 13.01.1988 olarak düzeltilmesine dair açılan yaş tashihi davası reddedilmiş, bu husus ceza davasında asıl kararla birlikte davalı tarafından temyiz sebebi yapılmıştır. Ceza Mahkemesi`nin yaş tashihi talebinin reddine dair kararının kesinleşmesi, bu davanın sonucunu etkileyecektir. Öyleyse, ceza mahkemesi kararının kesinleşmesinin bekletici sorun yapılarak, kesinleşmesine kadar yargılamanın bekletilmesi ve neticesine göre hüküm kurulması gerekir. Bu husus gözetilmeden hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

2-) Kabule göre de;

Evleneceklerin evlenme yaşını (T.M.K. madde 124) doldurmuş olmaları, evlendirmeye selahiyetli memur önünde irade beyanı gibi geçerli bir evlenmenin asli ve kurucu unsurudur. Aktin kurucu unsurlarındaki noksanlık evlenmenin yokluğu sonucunu doğurur. Evlenme tarihinde davacı E.; onbeş yaşını doldurmamış, hakim tarafından izin verilebilecek onaltı yaşını dahi tamamlamamıştır. (T.M.K. madde 124/2) Bu durumda yapılan evlenme akdi, butlanla sakat değil, yok hükmünde olur. (2.H.D’nin 14.4.2003 tarihli 2003/4315-5370 sayılı, 30.10.2006 tarihli 2006/6049-14441 Sayılı kararları) Öyleyse evlenmenin yokluğunun tespitine karar verilmesi gerekirken, iptal hükmünün kurulması da usul ve yasaya aykırı olmuştur.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 1. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle 03.05.2011 tarihinde karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube