Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
14. DAİRE
E. 2011/8080
K. 2012/1713
T. 14.3.2012
• KURU YÜK GEMİSİNİN ÇEVRE KİRLİĞİNE NEDEN OLMASI (Belediye Tarafından Kesilen Para Cezası/Para Cezası Verilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Ancak Cezanın Belirlenmesinde Failin Lehine Olan Kanun Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
• PARA CEZASINA İLİŞKİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (Denize Hurda Atıkları ve Tozların Düşürülmesi Suretiyle Çevre Kirliliğine Neden Olan Kuru Yük Gemisi Hakkında Failin Lehine Olan Ceza Maddesinin Uygulanması Gerektiği - Para Cezası )
• FAİLİN LEHİNE OLAN KANUNUN UYGULANMASI (Çevre Kirliliğine Neden Olan Gemi Hakkında Lehe Olan Kanunun Uygulanmamasının Hatalı Olduğu - Ceza Miktarının Yeniden Hesaplanacağı/Çevre Kanununa Muhalefet/Çevre Kirliliği Nedeniyle Para Cezası )
• İDARİ PARA CEZASININ HUKUKA UYGUN OLMASI (Geminin Denizi Kirlettiğinin Sabit Olduğu/Çevre Kirliği Oluştuğu - Ancak Cezanın Belirlenmesinde Failin Lehine Olan Kanun Maddesinin Uygulanması Gerektiği/İdari Para Cezası İşleminin İptali )
• ÇEVRE KİRLİLİĞİ (Kuru Yük Gemisinin Hurda Atıklarını Denize Düşürmesi/Denizin Kirletildiği - İdari Para Cezası Kesilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Ancak İdari Para Cezasının Belirlenmesinde Hata Yapıldığı/Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanacağı )
2872/m. 20
5237/m. 7/2
ÖZET : Dava, çevre kanununa muhalefet nedeniyle Belediye tarafından verilen para cezasına ilişkin işlemin iptali istemine ilişkindir. Kuru yük gemisinin hurda atıklarını ve tozlarını denize düşürmek suretiyle deniz çevre kirliliğine sebebiyet verdiği hususunun sabit olması nedeniyle bu eylemin Çevre Kanununa göre ceza vermeye yetkili Büyükşehir Belediye Başkanlığınca söz konusu eylem nedeniyle para cezası verilmesinde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı, ancak, para cezasının miktarına gelince 5237 S. Türk Ceza Kanununun 7/2 M. düzenlenmiş olan; suç işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanacağı, bu durumda, 2872 S. Çevre Kanunun 20/ı-4 maddesi uyarınca ceza miktarının yeniden hesaplanması gerektiğinden,dava konusu işlemin yerel mahkemece kısmen iptali kararı hukuka uygundur.
İstemin Özeti : İstanbul 5. İdare Mahkemesince verilen 09.07.2010 günlü, E:2010/1158, K:2010/1175 sayılı kararın, davalı idare vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerle bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Yavuz Cengiz
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Elmas Mucukgil
Düşüncesi : idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Ondördüncü Dairesince işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava, 2872 sayılı Çevre Kanunu`nun 22/a maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin 01.12.2004 günlü, 2/21 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı "Ceza Kararnamesinin" iptali istemiyle açılan davada para cezasının kısmen iptali ve kısmen reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının Danıştay Altıncı Dairesinin 09.02.2010 günlü, E:2008/443 K:2010/1240 sayılı kararıyla bozulması üzerine, bozma kararına uyularak; dava konusu olayda, ... isimli kuru yük gemisinin hurda atıklarını ve tozlarını denize düşürmek suretiyle deniz çevre kirliliğine sebebiyet verdiği hususunun sabit olması nedeniyle bu eylemin 2872 sayılı Çevre Kanununa göre ceza vermeye yetkili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca söz konusu eylem nedeniyle para cezası verilmesinde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı, ancak, para cezasının miktarına gelince 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7/2 maddesinde düzenlenmiş olan; suç işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanacağı ve infaz olunacağına dair hükmün idari para cezaları içinde geçerliliği tartışmasız olup, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20/ı-4 maddesinde yapılan değişiklikle; (Değişik madde 26- 5491 S.K/l 4 mad. )katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin (dahil )gros tona kadar olanlar için gros ton başına 10 Türk Lirası, bin ilâ beşbin (dahil )gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına 2 Türk Lirası, beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 40 Kuruş, idari para cezası verileceği hükme bağlanmış olup, yargılamanın devam ettiği dönem içinde para cezasının dayanağı ilgili Kanun maddesinin 5491 sayılı Kanun ile mülga edildiği, 2872 sayılı Çevre Kanunun 20/ı-4 maddesinde yapılan düzenlemenin ise davacı lehine olduğu, bu durumda, 2872 sayılı Çevre Kanunun 20/ı-4 maddesi uyarınca ceza miktarının yeniden hesaplanması gerektiğinden, dava konusu para cezasında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
SONUÇ : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür, İstanbul 5. idare Mahkemesince verilen 09.07.2010 günlü, E:2010/1158, K:2010/1175 sayılı karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 14.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube