Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) BONONUN TEMİNAT İÇİN DÜZENLENDİĞİ HAKKINDA PROTOKOL İBRAZI

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/420

K. 2005/3347

T. 21.2.2005

• 163 ÖRNEK ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Borçlunun 5 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra İtiraz Etmesi Halinde İtirazın Süre Yönünden Reddi Gereği )

• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Borçlunun 5 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra İtiraz Etmesi Halinde İtirazın Süre Yönünden Reddi Gereği )

• BONONUN TEMİNAT İÇİN DÜZENLENDİĞİ HAKKINDA PROTOKOL İBRAZI ( 163 Örnek Ödeme Emrinin Tebliğine İtiraz - Protokolün Alacaklıya Gösterilip İçeriği Hakkında Beyanı Alındıktan Sonra İİK.’nun 169/a-3. Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gereği )

2004/m.168/3,169/a-3

ÖZET : 163 örnek ödeme emrinin tebliğinden itibaren borçlunun 5 günlük yasal süre geçtikten sonra itiraz etmesi halinde itirazın süre yönünden reddi gerekir. Diğer borçlu itirazında 12.02.2004 tarihli protokol ibraz ederek bononun teminat için düzenlendiği iddiasında bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, mahkemece protokolün alacaklıya gösterilip içeriği hakkında beyanı alındıktan sonra İİK.nun 169/a-3. maddesi hükümleri de gözetilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : 1 ) Borçlulardan Kahraman Altun`a 163 örnek ödeme emri 13.05.2004 tarihinde tebliğ edildiği halde, bu borçlunun icra mahkemesine itirazı İİK.nun 168/3. maddesinde belirtilen 5 günlük yasal süre geçtikten sonra 15.06.2004 tarihinde yapılmıştır. O halde, bu borçlu hakkında itirazın süre yönünden reddi gerekirken işin esasının incelenmesi isabetsizdir. Ancak, istek reddedildiğinden bu borçlu için karar sonucu itibariyle doğru olduğundan adı geçenin temyiz itirazlarının REDDİNE;

2 ) Borçlu Celal Altun`un itirazlarına gelince;

Adı geçenin itirazında 12.02.2004 tarihli protokol ibraz ederek bononun teminat için düzenlendiği iddiasında bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, mahkemece protokolün alacaklıya gösterilip içeriği hakkında beyanı alındıktan sonra İİK.nun 169/a-3. maddesi hükümleri de gözetilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlulardan Celal Altun vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda ( 2 ) no`lu bentte yazılı nedenlerle bu borçluya hasren İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 21.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube