Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) 169.MADDEYE DAYANAN İTİRAZ-İMZAYA İTİRAZ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/5385

K. 2005/8208

T. 15.4.2005

• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Borçlunun Yasal 5 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesi Nezdinde İleri Sürdüğü İtirazları İcra Mahkemesi İİK’nun 169/A Maddesi Koşullarında İncelemekle Görevli Olduğu )

• İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Borçlunun Yasal 5 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesi Nezdinde İleri Sürdüğü İtirazları İcra Mahkemesi İİK’nun 169/A Maddesi Koşullarında İncelemekle Görevli Olduğu )

• İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun Takip Dayanağı Çeklerdeki Ciro İmzasına Karşı İleri Sürülmesi - İcra Mahkemesi İİK.nun 170.Madde Koşullarında Anlaşmazlığı İncelemek ve Çözmekle Görevli Olduğu )

• 169. MADDEYE DAYANAN İTİRAZLAR ( İcra Mahkemesince Yerinde Görülüp Görülmemesi Halinde İstemin Sadece Ret veya Kabulüne Karar Verileceği - Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )

2004/m.168/5,169/a,170

ÖZET : Alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlattığı takipte borçlu tarafça İİK.nun 168/5.maddesinde belirtilen yasal 5 günlük süre içinde İcra Mahkemesi nezdinde ileri sürdüğü itirazları İcra Mahkemesi, İİK.nun 169/a maddesi koşullarında incelemekle görevlidir. Öte yandan, takip dayanağı çeklerdeki ciro imzasının kendisine ait olmadığını, borçlunun ileri sürmesi halinde de İcra Mahkemesi İİK.nun 170.madde koşullarında anlaşmazlığı incelemek ve çözmekle görevlidir.

İcra Mahkemesince İİK.nun 169.maddesi koşullarında ileri sürülen itirazların yerinde görülüp, görülmemesi halinde ise, istemin sadece ret veya kabulüne karar verilir. İşin yargılamayı gerektirdiğinden bahisle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlattığı takipte borçlu tarafça İİK.nun 168/5.maddesinde belirtilen yasal 5 günlük süre içinde İcra Mahkemesi nezdinde ileri sürdüğü itirazları İcra Mahkemesi, İİK.nun 169/a maddesi koşullarında incelemekle görevlidir. Öte yandan, takip dayanağı çeklerdeki ciro imzasının kendisine ait olmadığını, borçlunun ileri sürmesi halinde de İcra Mahkemesi İİK.nun 170.madde koşullarında anlaşmazlığı incelemek ve çözmekle görevlidir.

Somut olayda ise takip dayanağı çeklerden 15.04.2005 keşide tarihli çekteki ilk ciro imzasının kendisine ait olmadığını, çek lehtarı takip borçlusu Osman Gönenç ileri sürmüştür. İcra Mahkemesindeki yargılama aşamasında, niza konusu çekteki ilk ciro imzasının Osman Gönenç`e vekaleten Mustafa Gönenç`in imzaladığını, alacaklı vekilinin 18.05.2004 tarihli vekaletnameye dayanak ileri sürmesi üzerine, İcra Mahkemesince yapılması gereken iş, anılan vekaletnamede kambiyo senedi ( çek ) düzenlenmeye açıkça yetki verilmesi halinde senetlerin borçlu adına vekili tarafından düzenlendiğinin kabulünün gerekeceğine ilişkin karar vermekten ibarettir. Öte yandan İcra Mahkemesince İİK.nun 169.maddesi koşullarında ileri sürülen itirazların yerinde görülüp, görülmemesi halinde ise, istemin sadece ret veya kabulüne karar verilir. İşin yargılamayı gerektirdiğinden bahisle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi de isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 15.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube