Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) HASMA TEBLİĞ YASAĞI

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/9743

K. 2012/23021

T. 28.6.2012

• USULSÜZ TEBLİĞAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (Hasma Tebliğ Yasağı - Şikayetçi Borçluyla Birlikte Müşterek Borçlu ve Mütelsil Kefil Sıfatıyla Yeğene Yapılan Tebliğatın Hatalı Olduğu/Usulsüz Tebliğatın İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı )

• HASMA TEBLİĞ YASAĞI (Usulsüz Tebliğat Nedeniyle İhalenin Feshi Davası - Takipte İpotek Veren Sıfatiyle Taraf Olan Şikayetçiye, Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Sayılacağı/Satış İlanının Usulsüz Tebliği )

• SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ (Hasma Tebliğ Yasağı Kuralının İhlali - Takipte İpotek Veren Sıfatiyle Taraf Olan Şikayetçiye, Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu/İhalenin Feshi/Usulsüz Tebliğat )

7201/m. 39

2004/m. 127

ÖZET : Dava, usulsüz tebliğat nedeniyle ihalenin feshi istemine ilişkindir.Borçluya yapılan tebliğ işlemi, hasma tebliğ yasağı kapsamında şikayetçi borçluyla birlikte müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla yeğene yapıldığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 39. maddesi hükmüne aykırı ve usulsüzdür.Takipte ipotek veren sıfatıyla taraf olan şikayetçiye, satış ilanının usulsüz tebliğ edilmesi ise başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Murat Yazıcı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 39. maddesinde; "Bu kanun hükümlerine göre kendilerine tebliğ yapılması caiz olan kimselerin o davada hasım olarak alakaları varsa muhatap namına kendilerine tebliğ yapılamaz" düzenlemesi mevcuttur.

Şikayetçi R. O. adına çıkarılan satış ilanının birlikte çalışan yeğeni K. D. imzasına tebliğ edildiği, adı geçenin ise takip dayanağı olan kredi sözleşmesinde, şikayetçi borçluyla birlikte müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, borçluya yapılan tebliğ işlemi, hasma tebliğ yasağı kapsamında 7201 Sayılı Tebligat Kanunu`nun 39. maddesi hükmüne aykırı ve usulsüzdür.

İ.İ.K.nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneğinin borçluya tebliğ edilmesi gerekir. Takipte ipotek veren sıfatıyla taraf olan şikayetçiye, satış ilanının usulsüz tebliğ edilmesi ise başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

O halde şikayetçi R. O.`a satış ilanı tebliğ işlemi usulsüz olduğundan mahkemece şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.`nun 366. ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube